Wat kost een mbo-opleiding?

Studiekosten

Als je start met je mbo-opleiding krijg je ook te maken met kosten. Niet alleen schoolkosten, zoals het aanschaffen van schoolboeken, maar ook wettelijke kosten, zoals lesgeld. Ben je nog geen 18 jaar? Dan betaal je nog geen lesgeld of cursusgeld. Ben je 18 jaar of ouder? Dan betaal je, naast je studiematerialen, ook lesgeld voor je opleiding.

Op deze pagina vind je informatie over de kosten voor bol- en bbl-opleidingen en voor wat voor soort materialen je nog meer kosten moet maken. Zijn er omstandigheden waardoor je je schoolkosten niet volledig kunt voldoen? Dan kun je terecht bij onze financiële coach. De coach kan samen met jou of met je ouders kijken naar mogelijkheden en ondersteuning.

Brochure Schoolkosten in het mbo | MBO Raad

money-bags SCHOOLKOSTEN BELEID

Op grond van de afspraken gemaakt tussen OCW, MBO Raad en JOB (de 16 spelregels zoals vermeld in het Servicedocument schoolkosten) geeft het Da Vinci College uitwerking aan het leermiddelen- en schoolkostenbeleid. Het College van Bestuur heeft het leermiddelen- en schoolkostenbeleid vastgesteld, nadat instemming is verkregen van de studentenraad.

office-stamp-document WETTELIJKE LESGELDEN 2023-2024

Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder, dan moet je lesgeld betalen.

De lesgelden voor het studiejaar 2023-2024 zijn:

 • bbl niveau 1-2 270,00
 • bbl niveau 3-4 – 654,00
 • bol niveau 1-2-3-4 – 1357,00

Aan inschrijving worden geen andere financiële eisen gesteld dan betaling van wettelijk cursusgeld en wettelijk schoolgeld. We houden de kosten voor studenten zo laag mogelijk.

Er wordt tijdens het schooljaar terughoudend omgegaan met tussentijdse wijzigingen van methoden, zodat studenten niet met extra/ onverwachte kosten worden geconfronteerd. Er wordt naar gestreefd alleen kosten in rekening te brengen die voor aanvang van de opleiding bekend zijn. Bij uitzondering kan het voorkomen dat duidelijkheid over kosten pas later ontstaat als gevolg van ontwikkelingen in opleidingen.

Meer weten? Lees hierover op de website van de DUO / rijksoverheid.

tag-euro REDELIJKHEID VAN KOSTEN

Het Da Vinci College streeft ernaar de kosten voor studenten te beperken door het zorgen voor een voldoende basisuitrusting voor de opleidingen die worden aangeboden.

book-book-pages VERSCHILLENDE SOORTEN KOSTEN: WETTELIJK VERPLICHTE BIJDRAGEN

Het verplichte wettelijk schoolgeld dat moet worden betaald aan het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap wordt jaarlijks door het ministerie vastgesteld. Dat geldt ook voor het wettelijk cursusgeld voor BBL-opleidingen. Over eventuele (gedeeltelijke) teruggave van cursusgeld wordt duidelijkheid geboden in het financiële reglement.

shelf-books MATERIALEN EN SCHOOLBENODIGDHEDEN VOOR REKENING VAN DE STUDENT

Over de door studenten aan te schaffen materialen en schoolbenodigdheden wordt tijdig duidelijkheid geboden via de lijst van schoolbenodigdheden per opleiding. Het Da Vinci College is van mening dat deze schoolbenodigdheden noodzakelijk zijn om het onderwijs goed te kunnen volgen op school en voor thuis studie. Indien het schoolbenodigdheden betreft die zijn bedoeld voor extra zelfstudie, wordt dit op de lijst aangegeven.

Bij sommige opleidingen is het noodzakelijk dat speciale kleding wordt aangeschaft (bijvoorbeeld bij Sport en Bewegen en Gezondheidszorg). Het Da Vinci College kan specificaties daarvan opstellen, de student is vrij in de keuze waar hij de kleding aanschaft.

Voor de meeste opleidingen moet de student kunnen beschikken over een laptop. Voor enkele opleidingen kunnen daarvoor meer gedetailleerde specificaties worden gegeven, bijvoorbeeld omdat specifieke software nodig is. Het staat de student vrij om te kiezen waar de laptop wordt aangeschaft.
Schoolbenodigdheden worden per studiejaar in beeld gebracht en niet gevraagd om aan te schaffen in het eerste jaar voor de gehele opleiding.

content-notebook-pencil TERUGKOOPREGELING STUDIEBOEKEN

Als materialen en/of licenties van de lijst die zijn aangeschaft door studenten, niet worden gebruikt tijdens de onderwijsactiviteiten op school of thuis, kunnen studenten hier een melding voor indienen. De melding wordt besproken in het docententeam van de betreffende opleiding.

Het docententeam beslist of het materiaal dat op de lijst stond en volgens studenten overbodig is, daadwerkelijk niet gebruikt moet worden en overbodig is. Als dat het geval is worden de kosten voor de betreffende materialen gerestitueerd door de opleiding. Als een student tussentijds stopt met de opleiding, wordt geen restitutie gegeven van reeds betaalde kosten. Als een student al vooruitbetaald heeft voor activiteiten (bv. excursies) die nog niet hebben plaatsgevonden op het moment dat de student de opleiding staakt, vindt restitutie wel plaats.

Terugkoopregeling studieboeken

currency-euro-dollar-exchange KOSTEN VAN KEUZEDELEN

Kosten van keuzedelen worden voor aanvang van het schooljaar bekend gemaakt via de lijst van schoolbenodigdheden en de catalogus keuzedelen.
Naast een aanbod van keuzedelen waarvoor een bijdrage wordt gevraagd van studenten, heeft het Da Vinci College een aanbod van gratis keuzedelen.
In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat de kosten van keuzedelen pas bekend worden na aanvang van de opleiding. Er wordt op dat moment besloten hoe om te gaan met deze kosten. De student kan eventueel kiezen voor een ander keuzedeel.

messages-people-user-bubble-square NEDERLANDS, ENGELS, BURGERSCHAP EN REKENEN

De vakken Nederlands, Engels, burgerschap en rekenen behoren tot het standaardprogramma van elke opleiding. Voor deze vakken heeft de student een lesmethode nodig. Handboeken en werkboeken kunnen daar deel van uitmaken, afhankelijk van het niveau van de opleiding. De lesmethode sluit aan op de centrale examens en op de wet- en regelgeving die van kracht is voor deze vakken.

Als de student verandert van opleiding kan het zijn dat er andere materialen moeten worden aangeschaft. De licenties blijven geldig. Als bij verandering van opleiding sprake is van vrijstellingen voor bepaalde onderdelen, wordt nagegaan welke gevolgen dat heeft voor de schoolkosten.

common-file-text-question ANDERE OPLEIDINGSKOSTEN

In sommige sectoren van het bedrijfsleven wordt gevraagd om bepaalde certificaten naast het diploma van een bepaalde opleiding. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een VCA-certificaat (Veiligheid), een EHBO-diploma of een klimcertificaat. Deze certificaten zijn geen verplicht onderdeel van het diploma.

We raden de student aan er aan deel te nemen als dat door de opleiding of door het bedrijfsleven gewenst wordt geacht, omdat dergelijke certificaten een meerwaarde kunnen hebben voor het latere beroep. Het kan voorkomen dat de student een dergelijk certificaat moet hebben om stage te kunnen lopen. De kosten om deze extra certificaten te behalen, komen voor rekening van de student.

cash-payment-wallet VRIJWILLIGE BIJDRAGEN

Als activiteiten worden aangeboden waarvoor een student kan kiezen of niet, kan sprake zijn van een vrijwillige bijdrage. Indien de student kiest voor deze activiteiten, dient hij de eventuele kosten te voldoen voor aanvang van de activiteit. Voor dergelijke activiteiten wordt een aparte overeenkomst afgesloten met de student.

In sommige opleidingen is sprake van kosten voor activiteiten die nuttig kunnen zijn voor de opleiding van de student, maar die geen verplicht onderdeel van de opleiding zijn, zoals een excursie. Als de student daar niet aan meedoet, hoeft niet voor de activiteit betaald te worden. Voor studenten die niet meedoen aan de genoemde activiteiten worden vervangende activiteiten op school georganiseerd, zodat geen studietijd of studiepunten verloren gaan.

archive-books BOEKEN EN ANDERE SCHOOLBENODIGDHEDEN BESTELLEN

We willen het bestellen van schoolbenodigdheden zo eenvoudig mogelijk maken. De lijsten met school-benodigdheden op de website van het Da Vinci College zijn gekoppeld aan een leverancier, omdat deze de meeste boeken en materialen kan leveren.

Door bij de opleiding op een link te klikken komt de student in de digitale omgeving waar de benodigdheden voor de gekozen opleiding zijn vermeld op lijsten. De student kan ook het crebo-nummer van de opleiding invullen om uit te komen bij de lijst van de te volgen opleiding. De student kan ervoor kiezen alle materialen of een deel daarvan te bestellen bij deze leverancier, maar het staat de student vrij dat ook bij andere partijen te doen.

messages-bubble-question Welke financiële regelingen zijn er?

Het Ministerie van OCW heeft een flyer uitgebracht met de financiële regelingen die er zijn. Bekijk de flyer hier.

multiple-actions-add MBO Studentenfonds bij studievertraging

Sinds de oprichting van een mbo studentenfonds per 1 augustus 2021 is er een mogelijkheid bij bijzondere omstandigheden een vergoeding aan te vragen bij het mbo studentenfonds. Door dit formulier in te vullen en te verzenden wordt de aanvraag gedaan. Binnen 30 werkdagen (uitgezonderd schoolvakanties) wordt de aanvraag afgehandeld en wordt een besluit over de hoogte van de financiële vergoeding schriftelijk of per email meegedeeld. De aanvraag wordt behandeld door een commissie van 3 personen waaronder 1 functionaris van de opleiding die je volgt.

Zo lang een student studiefinanciering ontvangt is het niet mogelijk een beroep te doen op deze regeling en een aanvraag te doen bij het mbo studentenfonds.

MBO Studentenfonds

browser-user-help-message EVENTUELE HULP BIJ FINANCIËLE PROBLEMEN

Indien studenten of hun ouders financieel niet in staat zijn om de schoolbenodigdheden aan te schaffen, kunnen zij bij de school terecht om te onderzoeken of daarbij hulp kan worden geboden. Samen met de financiële coach wordt er naar de persoonlijke situatie gekeken.

Kom je niet in aanmerking voor de regeling? Hieronder vind je extra informatie

De student is op 1 augustus van het nieuwe schooljaar ouder dan 18 jaar?
De student heeft recht op studiefinanciering en zou hiervan de leermiddelen en laptop moeten kunnen betalen.

Bbl opleiding
Bij een BBL-opleiding wordt erop gerekend dat de student een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten met een bedrijf en inkomsten geniet.

U behoort niet tot een minimagezin
Voor ouders die geen laptop kunnen betalen of het lesmateriaal niet kunnen bestellen vanwege financiële problemen zijn er toch nog mogelijkheden. Er is een mogelijkheid een leenlaptop te ontvangen gedurende de periode dat er gespaard wordt voor een eigen laptop. En er is een mogelijkheid om de leermiddelen te laten bestellen door de Financiële coach en met hem een regeling te treffen over terugbetaling in maandelijkse termijnen.

Je kunt contact opnemen met Bea Klootwijk: 06-12 27 21 41 of Mirjam Wijnmalen 06-38 67 68 81 of via geldzaken@davinci.nl.

Financiële coach

Voor studenten van het Da Vinci College die op 1 augustus van het nieuwe schooljaar nog géén 18 jaar zijn en een bol-opleiding gaan volgen is er de mogelijkheid leermiddelen en een laptop in bruikleen te ontvangen. Doel hiervan is dat ook studenten uit een minimagezin moeten kunnen deelnemen aan een mbo-opleiding zonder financiële drempel. Meld je aan om gebruik te maken van de regeling.

Aanmeldingsformulier

Financieel coach

 • Om gebruik te maken van de regeling voor BOL-studenten jonger dan 18 jaar uit een minimagezin hebben we een bewijsstuk nodig. In veel gemeenten werkt een Stichting Leergeld die onderzoek doet naar de financiële positie van gezinnen. Als u in aanmerking komt voor een uitkering van een Stichting Leergeld (of Meedoen in uw gemeente) dan valt u onder de minimagezinnen. Ook als u een bijstandsuitkering ontvangt.

 • Toegestane bestandstypen: jpg, Max. bestandsgrootte: 24 MB.
  u kunt een pdf-document (scan) of scherpe foto maken met uw mobiele telefoon van een ontvangen brief en die uploaden.
 • Voor BOL-studenten van 18 jaar en ouder is deze regeling niet van toepassing. Wel kan van de te ontvangen studiefinanciering een regeling getroffen worden waarbij de kosten worden voorgeschoten.

 • Max. bestandsgrootte: 24 MB.
  u kunt een pdf-document (scan) of scherpe foto met uw mobiele telefoon uploaden.
 • DIT FORMULIER IS INGEVULD DOOR

  Het Da Vinci College gaat zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Hoe we dat precies doen, lees je in onze privacyverklaring.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Financieel coach

 • Om gebruik te maken van de regeling voor BOL-studenten jonger dan 18 jaar uit een minimagezin hebben we een bewijsstuk nodig. In veel gemeenten werkt een Stichting Leergeld die onderzoek doet naar de financiële positie van gezinnen. Als u in aanmerking komt voor een uitkering van een Stichting Leergeld (of Meedoen in uw gemeente) dan valt u onder de minimagezinnen. Ook als u een bijstandsuitkering ontvangt.

 • Toegestane bestandstypen: jpg, Max. bestandsgrootte: 24 MB.
  u kunt een pdf-document (scan) of scherpe foto maken met uw mobiele telefoon van een ontvangen brief en die uploaden.
 • Voor BOL-studenten van 18 jaar en ouder is deze regeling niet van toepassing. Wel kan van de te ontvangen studiefinanciering een regeling getroffen worden waarbij de kosten worden voorgeschoten.

 • Max. bestandsgrootte: 24 MB.
  u kunt een pdf-document (scan) of scherpe foto met uw mobiele telefoon uploaden.
 • DIT FORMULIER IS INGEVULD DOOR

  Het Da Vinci College gaat zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Hoe we dat precies doen, lees je in onze privacyverklaring.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Veelgestelde vragen

credit-card-phone-call IK BEN HET NIET EENS MET DE FACTUUR VOOR WETTELIJK CURSUSGELD. WAT MOET IK DOEN?

Stuur een email naar debiteuren@davinci.nl of bel 088 6572407 en geef door waarom je het niet eens bent met de factuur. De debiteurenadministratie kijkt wat er aan de hand is en adviseert je wat je moet doen. De incassoprocedure wordt dan tijdelijk stilgezet.

accounting-invoice-hand IK HEB AL EEN “BRIEF BETALINGSPLICHTIGE” INGELEVERD EN TOCH KRIJG IK EEN FACTUUR. KAN IK DE FACTUUR WEGGOOIEN?

Nee. Meld dit via een email aan de debiteuren@davinci.nl.

cash-payment-coin-stash IK ZIT NIET MEER OP SCHOOL. MOET IK TOCH AL HET WETTELIJK CURSUSGELD BETALEN?

Ja. Ook als je stopt moet je voor het hele schooljaar cursusgeld betalen. Dit is bepaald door het Ministerie van OCW. Echter, in sommige gevallen kun je teruggave aanvragen.
Meer informatie hierover is te vinden op www.duo.nl.

optimization-timer-1 KAN IK IN TERMIJNEN BETALEN

Ja, hiervoor kun je contact opnemen met debiteuren@davinci.nl of 088-6572407.

accounting-coins-bill HOEVEEL CURSUSGELD OF LESGELD MOET IK BETALEN?

Op de website van de Rijksoverheid die je hier kunt inzien, krijg je een goed overzicht van deze kosten voor de door jou gekozen opleiding.

credit-card-laptop-payment WANNEER KAN IK CURSUSGELD TERUG KRIJGEN?

In een aantal gevallen kun je in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) terugbetaling van het betaalde cursusgeld:

 1. Uitschrijving vóór 1 oktober van het lopende cursusjaar
 2. Behalen diploma

De diplomadatum telt als uitschrijfdatum. Dit is de datum dat de examencommissie bepaalt dat je geslaagd bent en niet de datum dat je diploma wordt uitgereikt.

 1. Overstap van een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) naar een beroepsopleidende leerweg (bol)
 2. Overstap van niveau

Als je binnen het cursusjaar overstapt naar een ander niveau in verband met het behalen van een diploma kan er een ander cursusgeldtarief gaan gelden. Teruggave vindt plaats volgens deze tabel en het (nieuwe) cursusgeld zal worden berekend volgens deze tabel.

 1. Wegens overlijden of ernstige ziekte van de student

De aanvraag voor het terugbetalen van het cursusgeld moet ingediend worden bij de financiële administratie, of via een email aan de debiteuren@davinci.nl. De debiteurenadministratie controleert de gegevens. Daarna vindt eventuele terugbetaling plaats.

currency-euro-circle HOEVEEL CURSUSGELD WORDT ER TERUGBETAALD?

Het verzoek om een teruggave van het cursusgeld moet voor het einde van het betreffende schooljaar (31 juli) bij de school binnen zijn. Daarbij bepaalt de datum waarop de student zich uitschrijft hoeveel deze terug kan krijgen volgens deze tabel. De datum van diploma of uitschrijfbewijs wordt gehanteerd.

app-window-search-text WAAR VIND IK DE OPLEIDINGSKOSTEN?

Opleidingskosten bestaan uit:
1. Cursusgeld:
2. Opleidingskosten:
In de meeste opleidingen worden boeken en andere onderwijsmaterialen, zoals readers en licenties voor studieprogramma’s gebruikt. Die komen in het MBO voor rekening van de student, want gratis boeken en lesmaterialen worden alleen verstrekt in het voortgezet onderwijs. Het Da Vinci College is van mening dat deze boeken en materialen noodzakelijk zijn om het onderwijs goed te kunnen volgen. Daarnaast kunnen ze ook gebruikt worden bij zelfstudie.

Bestellen en betalen

We hebben geprobeerd het bestellen van boeken en onderwijsmaterialen zo eenvoudig en goedkoop mogelijk te maken. De boekhandel die de boekenpakketten voor onze opleidingen levert is Dekkers. Door op deze link te klikken, kom je uit bij de boekhandel en kan je gemakkelijk de keuze maken voor de opleiding die je bij het Da Vinci College gaat volgen. Klik op www.schoolboek.nl en de rest spreekt voor zich. Het staat je vrij om je schoolmaterialen ook elders aan te schaffen. Er zijn meerdere leveranciers die dit voor je kunnen verzorgen.

Voor de meeste opleidingen heb je een laptop nodig. In een aantal gevallen worden hogere specificaties gesteld aan de te gebruiken laptop, afhankelijk van de opleiding.

messages-people-user-question-exclamation IS ER EEN TEGEMOETKOMING STUDIEKOSTEN VOOR OUDERS?

Op de basisschool en in het voortgezet onderwijs krijgt uw kind de schoolboeken en leermiddelen gratis. In het MBO is dit niet het geval.

Klik hier voor de algemene regelgeving van de overheid “Tegemoetkoming studiekosten”

certified-diploma WANNEER HEB IK RECHT OP STUDIEFINANCIERING?

Als je achttien jaar of ouder bent en je volgt een voltijdopleiding in het mbo, dan heb je recht op studiefinanciering. Alle voorwaarden vind je op www.DUO.nl. In de eerste maand van het kwartaal dat volgt op je achttiende verjaardag krijg je voor het eerst studiefinanciering.

Doe je een mbo-opleiding op niveau 1 of 2, dan is je studiefinanciering een gift. Na je opleiding betaal je alleen een eventuele lening terug.

Volg je een mbo-opleiding op niveau 3 of 4, dan is je studiefinanciering een prestatiebeurs. Dat betekent dat je je studiefinanciering moet terugbetalen als je je diploma niet haalt.

Meer informatie over studiefinanciering vind je op www.DUO.nl