VWO

Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO)

Het Vavo van het Da Vinci College verzorgt in Dordrecht VWO-opleidingen voor volwassenen. Vanaf het schooljaar 2012-2013 wordt het VWO examen volgens het Vernieuwde Tweede Fase (VTF) programma afgenomen. Het VWO bereidt voor op een universitaire opleiding en geeft ook toegang tot het hoger beroepsonderwijs (HBO). De lessen worden op een volwassen manier gegeven. Je draagt zelf de verantwoordelijkheid voor je studie en werkt veelal zelfstandig. De meeste vakken worden in blokken van minimaal 3 lesuren (van 30 minuten) achter elkaar aangeboden. Het VWO wordt in een éénjarig traject (aansluitend op Havo) aangeboden.

Het Vavo is een school waar het normale programma aangeboden wordt. Het eindcijfer is het gemiddelde  van het schoolonderzoekcijfer en het cijfer  van het centraal schriftelijk examen.

Een groot verschil met andere scholen is de intensieve begeleiding. Alle deelnemers hebben uiteenlopende redenen waarom ze voor een opleiding op het Vavo kiezen. Sommigen hebben een problematische leerhouding, anderen hebben weerstand tegen school en weer anderen hebben lichamelijke of andere beperkingen waardoor leren lastig is. Vandaar dat het Vavo werkt met  een team gedreven docenten die alles uit de deelnemers halen. Deze docenten hebben geen negen tot vijf mentaliteit. Alle deelnemers hebben een mentor die hen het hele leerjaar intensief begeleidt.

Gezamenlijk doen zij er alles aan de negatieve schoolloopbaan om te buigen naar een positieve.

De lessen worden op een volwassen manier gegeven. Je draagt zelf de verantwoordelijkheid voor je studie en werkt veelal zelfstandig. De meeste vakken worden in blokken van 3 lesuren (van 30 minuten) achter elkaar aangeboden.

Diploma's

De examens in het volwassenenonderwijs zijn gelijk aan de examens in het reguliere dagonderwijs. De vakken worden op dezelfde manier geëxamineerd, door het schoolexamen of door het schoolexamen gevolgd door het centraal examen. De maatschappelijke waarde van diploma's van het volwassenenonderwijs en van het reguliere dagonderwijs is gelijk. De normen voor zakken en slagen zijn identiek. In het volwassenenonderwijs geldt de vrijstellingsregeling voor de vakken culturele en kunstzinnige vorming (CKV) en lichamelijke opvoeding (LO) uit het gemeenschappelijk deel. Als het vak klassieke culturele vorming (KCV) is afgesloten, kan dat in het vrije deel gebruikt worden.

Studeren per vak

Via het Da Vinci College kun je het diploma ook in delen behalen. Per schooljaar doe je dan in één of meer vakken examen voor een certificaat. Deze certificaten blijven tien jaar geldig. Door per vak te studeren kun je een eerder gevolgde opleiding aanvullen of afmaken of op een plezierige manier kennis maken met een vak waar je persoonlijke belangstelling naar uitgaat. Soms is het mogelijk om met enkele relevante certificaten toegelaten te worden tot de universiteit (21+ regeling).

Opleidingsduur

De duur van de opleiding is sterk afhankelijk van vooropleiding (Havo-diploma of VWO 5), voorkennis vooral van de vakken wiskunde, Duits of Frans, inzet, aanleg en studietempo (voltijd of deeltijd). Het volledige VWO-programma kan bij voldoende vooropleiding en vrijstellingen in één jaar worden afgesloten met een diploma. Je hebt per centraal examenvak vier tot zes lesuren van 30 minuten per week. Voor de vakken die met een schoolexamen worden afgesloten zijn meestal 3 lesuren per week (soms in combinatie met het Havo-programma) toereikend. Bij onvoldoende voorkennis van de vakken wiskunde, Duits en/of Frans kan geadviseerd worden eerst het Havo-programma te volgen. Bij twijfel moet je een instaptoets afleggen. Zie ook toelatingseisen.

Toelatingseisen

Voor een volledig pakket kun je worden toegelaten, als je:

 • bent gezakt voor het VWO-diploma.
 • een overgangsbewijs hebt van VWO-5 naar VWO-6, maar nog geen examen hebt afgelegd.
 • bent blijven zitten in VWO-5 en de afleverende school het haalbaar acht dat je examen gaat doen.
 • je een Havo-diploma hebt volgens het programma van de vernieuwde tweede fase (VTF) met gemiddeld 7 voor de profielvakken Nederlands én Engels. Indien je Frans of Duits niet op Havo-niveau hebt afgesloten, is een schakelcursus met instaptoets vereist.

In principe moet het profiel dat je in het Havo of in VWO 5 gekozen had, worden gehandhaafd. Bij verandering van profiel is altijd overleg met de betrokken vakdocenten vereist. Zonodig wordt een toelatingsexamen afgenomen. Cursisten die op 1 augustus 2013 16 of 17 jaar zijn, kunnen alleen worden toegelaten met de uitdrukkelijke instemming van de afleverende school. De cursist blijft bij de afleverende school ingeschreven en wordt met de bekostiging overgedragen aan het Vavo. De VO-school heeft hierover een contract afgesloten met het Da Vinci College. Wanneer je als 16 of 17 jarige momenteel niet bij een VO-school staat ingeschreven en je wilt toch naar het Vavo, zul je eerst een VO-school moeten zoeken die je in wil schrijven. Helaas is het niet mogelijk om bij een VO-school ingeschreven te blijven als je al een VWO-diploma hebt behaald.Voor de aanmelding van cursisten boven de 18 jaar kan rechtstreeks contact opgenomen worden met het Vavo. Voor deze gesubsidieerde Vavo-opleiding geldt in principe een maximale verblijfsduur van 2 jaar. De intake voor het profiel én de vakken plaats bij het Vavo in het gebouw aan de Romboutslaan 40 te Dordrecht. Leerlingen onder de 18 kunnen direct met het Vavo opnemen. Vrijstellingen vanwege VWO certificaten Tweede Fase Oude Regeling (TFOR) en Vernieuwde Tweede Fase (VTF)Volgens de wijziging in het examenbesluit van 12 september 2000 mogen certificaten maximaal 10 jaar oud zijn. Voor leerlingen met certificaten of een cijferlijst volgens het VWO programma Tweede Fase Oude Regeling (TFOR) geldt een speciale "tweede fase oud naar nieuw" regeling.

Vrijstellingen en faciliteiten

Op grond van zeer bijzondere omstandigheden zoals herkomst kan een cursist worden vrijgesteld van de tweede moderne vreemde taal, Frans of Duits in het gemeenschappelijk deel (zie inhoud van de opleiding). Ook is het mogelijk om op grond van een deskundigenverklaring of een bewijs van kort verblijf in Nederland examenfaciliteiten aan te vragen zoals tijdsverlenging, grootschrift, gebruik van woordenboek etc. Een Havo-diploma geeft vrijstelling voor de vakken algemene natuurwetenschappen (ANW) en maatschappijleer uit het gemeenschappelijk deel.

Inhoud van de opleiding

Evenals bij het Havo bestaat het VWO-programma uit een gemeenschappelijk deel, dat voor iedereen verplicht is, een profieldeel met keuze uit vier profielen en het vrije deel. In het schooljaar 2012-2013 wordt het VWO examen voor het eerst volgens het programma van de vernieuwde tweede fase (VTF) afgenomen.Voor de VTF bestaat het gemeenschappelijk deel bij het Vavo uit de vakken Nederlands, Engels, 2de moderne vreemde taal (Frans of Duits), maatschappijleer en algemene natuurwetenschappen (ANW).

De vier profielen waaruit je kunt kiezen, zijn:

 • Cultuur en Maatschappij (C&M):
 • wiskunde C (of A of B), geschiedenis en twee vakken waarvan één te kiezen uit de cultuurvakken: derde moderne vreemde taal, (filosofie * of een kunstvak *) en één te kiezen uit de maatschappijvakken: maatschappijwetenschappen, aardrijkskunde of economie.
 • Economie en Maatschappij (E&M):
 • wiskunde A (of B), economie, geschiedenis en één vak te kiezen uit: moderne vreemde taal, aardrijkskunde, maatschappijwetenschappen of M&O.
 • Natuur en Gezondheid (N&G):
 • wiskunde A (of B), scheikunde, biologie en één vak te kiezen uit: natuurkunde, aardrijkskunde (of NL&T *).
 • Natuur en Techniek (N&T):
  wiskunde B, natuurkunde, scheikunde en één vak te kiezen uit: biologie (of NL&T * of informatica *).
 • Moderne vreemde taal = Frans of DuitsVakken met een * worden op het Vavo bij het VWO niet aangeboden!

Tot slot moet je dit geheel aanvullen met minimaal één vak in het vrije deel, bijvoorbeeld een vak uit een niet gekozen profiel.

Profielwerkstuk

Alle leerlingen die voor een diploma Havo of VWO in aanmerking wensen te komen, moeten een profielwerkstuk schrijven. Een profielwerkstuk is de kroon op 5, 6 of 7 jaar Voortgezet Onderwijs. De onderwerpkeuze is vrij, maar het onderwerp moet wel passen binnen één van de vakken waar je examen in aflegt. Dit hoeft niet noodzakelijk een profielvak te zijn, het mag ook een vak uit het gemeenschappelijk deel of het vrije deel zijn. Een profielwerkstuk moet zelfstandig worden geschreven. Het inleveren van een kant en klaar profielwerkstuk, bijvoorbeeld van de school van herkomst, is niet toegestaan omdat dan het proces niet beoordeeld kan worden. Het profielwerkstuk wordt beoordeeld met een cijfer. Indien het profielwerkstuk op de school van herkomst is afgesloten, hoeft het profielwerkstuk bij het Vavo niet meer te worden gedaan.

Combinatiecijfer

Het combinatiecijfer voor VWO is opgebouwd uit het cijfer van het profielwerkstuk gemiddeld met maatschappijleer en ANW. De leerlingen die in aanmerking wensen te komen voor een Gymnasium diploma bouwen het combinatiecijfer op uit de onderdelen profielwerkstuk, ANW, maatschappijleer en KCV. Het vak KCV wordt op het Vavo niet aangeboden. Dit moet dus op de school van herkomst zijn afgesloten. Indien een leerling op de school van herkomst een combinatiecijfer heeft behaald met daarin een cijfer voor het vak Godsdienst, dan wordt het cijfer bij het Vavo herberekend. Er komt dan een nieuw combinatiecijfer zonder het vak Godsdienst.

Gymnasium

Leerlingen afkomstig van een zelfstandig gymnasium of een school met een officieel toegekende gymnasiale afdeling kunnen op het Vavo in aanmerking komen voor een gymnasium diploma. Voorwaarde hierbij is dat de betrokken school, na het examen, een cijferlijst meegeeft waaruit blijkt dat de leerling een eindcijfer heeft behaald voor de vakken KCV en (naar keuze) Latijn of Grieks. Voor de volledigheid moet gezegd worden dat het Vavo van het Da Vinci College zowel de klassieke talen als KCV niet zelf aanbiedt. Spoedexamen De Vernieuwde Tweede Fase geeft de mogelijkheid te kunnen slagen dankzij compensatiecijfers; zo heb je bijvoorbeeld om twee vijven te compenseren twee zevens (of een acht) nodig. Geconstateerd kan worden dat het combinatiecijfer heel vaak een of meer compensatiepunten oplevert. Een leerling die door het verbeteren van het combinatiecijfer bijvoorbeeld voldoende compensatiepunten kan behalen om voor het diploma te slagen, kan bij het VAVO een of meerdere spoedexamens afleggen. Het gaat hierbij uitsluitend om een of meerdere onderdelen van het combinatiecijfer, te weten: Het profielwerkstuk en maatschappijleer (Havo en VWO) én ANW (alleen VWO).

De kosten verbonden aan het spoedexamens bedragen € 440,- per onderdeel. De organisatorische beperkingen van de vakantieperiode brengen met zich mee dat de leerling die zich aanmeldt voor een spoedexamen, uitsluitend in de eerste (week 28) en de laatste vakantieweek (week 35) de mogelijkheid krijgt voor instructie, toelichting, overleg, examinering dan wel afronding. In de weken 29 t/m 34 is de school gesloten en zijn, in principe, de docenten niet bereikbaar.

Lesgeld, kosten en boekengeld

Deelnemers die op 1 augustus 18 jaar of ouder zijn, een voltijd opleiding volgen en niet meer bij een vo-school ingeschreven blijven, moeten lesgeld betalen aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Het lesgeld bedraagt ongeveer €1050,- per jaar. Deelnemers tussen de 18 jaar en 30 jaar hebben recht op een tegemoetkoming in de onderwijskosten (WTO 18+ voltijd).

Deelnemers die ingeschreven blijven bij een VO-school worden met bekostiging over gedragen aan het Vavo. De deelnemer is dus geen lesgeld verschuldigd maar wél de bijkomende kosten én boekengeld (vanaf 1 aug 2014). Deelnemers die op 1 augustus 18 jaar of ouder zijn en een deeltijd opleiding volgen betalen een vrijwillige schoolbijdrage, gekoppeld aan het aantal en soort vakken dat gevolgd wordt.