Regelingen en overeenkomsten

Studenten op het Da Vinci College hebben tijdens hun onderwijsloopbaan te maken met een aantal regelingen en overeenkomsten. Deze gaan onder andere over rechten en plichten van student en onderwijsinstelling. We hebben alle documenten op deze pagina verzameld.

Toelatingsbeleid

Toelatingsbeleid

Het Da Vinci College vindt het heel belangrijk aankomende studenten goed te ondersteunen bij hun opleidingskeuze. We lichten hen onder andere voor over de voorwaarden waaraan zij moeten voldoen voor plaatsing in de opleiding van hun keuze. In ons toelatingsbeleid hebben we de vier stappen in ons toelatingsproces geformuleerd.

Algemene gedragscode

Algemene gedragscode

In de algemene gedragscode staat vermeld hoe we met elkaar omgaan om een veilige en prettige omgeving te bieden aan medewerkers en studenten. De gedragscode kent verschillende onderdelen.

Deelnemersstatuut

Deelnemersstatuut

Dit statuut is een verzameling van belangrijke voorschriften. Het beschrijft je rechten en plichten als onderwijs- of examendeelnemer (leerling, cursist of student) van het Da Vinci College.

Regeling gebruik e-media

Regeling gebruik e-media

In deze regeling staan de afspraken rond het gebruik van van vaste en mobiele telefoons, internet en intranet, en e-mail op het Da Vinci College.

Onderwijsovereenkomst

Onderwijsovereenkomst

Dit is een overeenkomst tussen de student en het Da Vinci College. De student krijgt van dit document een papieren versie, maar de algemene tekst is ook hier te lezen.

Praktijkovereenkomst

Praktijkovereenkomst

Dit is een overeenkomst tussen de student, het Da Vinci College en de werkgever/het stagebedrijf. Als je een bol-traject volgt, komt de praktijkovereenkomst pas aan de orde als de Beroepspraktijkvorming (= stage) begint.
Onderstaand document Praktijkovereenkomst is een voorbeeld, je ontvangt je persoonlijke praktijkovereenkomst van de sectoradministratie. Meer info bij het BPV bureau of de BPV coördinator.

Praktijkovereenkomst

Algemene voorwaarden

Anti pest protocol

Anti pest protocol

Respectvol omgaan met elkaar zorgt voor een sociaal veilige leer- en werkomgeving en is een verantwoordelijkheid die door iedereen binnen de organisatie gevoeld en gedragen wordt. Het Da Vinci College wil voor de studenten en personeel een veilig (pedagogisch) klimaat creëren.

Examenreglement

Examenreglement

Dit is de bijlage bij de Onderwijs- en Examen Regeling (OER) waar de algemene regels voor de examinering in staan.

Examenreglement

Examenprotocol

Reglement van de commissie van beroep voor de examens

Reglement van de commissie van beroep voor de examens

Bij deze commissie kan beroep aangetekend worden, als een klacht of bezwaar met betrekking tot examens/examentoetsen niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid.

Vrijstellingsregeling

Vrijstellingsregeling

De vrijstellingsregeling heeft betrekking op alle examens van de mbo-opleidingen van het Da Vinci College en is geldig in het schooljaar 2020-2021 voor studenten die in schooljaar 2020-2021 starten met een opleiding of voor studenten die op grond van een behaald resultaat bij een pilotexamen in aanmerking kunnen komen voor een vrijstelling van een centraal examen.

Financieel reglement

Financieel reglement

Dit document is bedoeld om studenten zo veel mogelijk informatie te geven over de kosten die een opleiding bij het Da Vinci College met zich meebrengt. In dit document lichten we een aantal zaken toe en verwijzen we studenten naar belangrijke sites van andere instanties.

Klachtenregeling

Klachtenregeling

Deze regeling geldt voor studenten en personeelsleden. Doel van de regeling is een veilig schoolklimaat te creëren. Het kan gaan over klachten die betrekking hebben op de begeleiding van studenten, het toepassen van strafmaatregelen, discriminerend gedrag en agressie, maar ook over de inrichting van de schoolorganisatie. De klager kan zijn klacht zowel intern als extern kenbaar maken. Lees in de inleiding welke stappen gevolgd moeten worden.

Privacy

Privacy

Het Da Vinci College gaat zorgvuldig om met gegevens van studenten, medewerkers en andere personen waar contact mee wordt onderhouden. Bekijk ons privacystatement, maak kennis met onze functionaris gegevensbescherming en lees hoe we onze studenten informeren over privacy.

Bel ons Mail ons