Aan deze voorwaarden moet je
voldoen

Toelatingsbeleid 2024-2025

Bij het Da Vinci College vinden we het belangrijk om onze toekomstige studenten goed te ondersteunen bij hun opleidingskeuze. We lichten hen onder andere voor over de voorwaarden waaraan zij moeten voldoen voor plaatsing in de opleiding van hun keuze.

Wij verwijzen voor het recht op toelating ook naar de Wet Educatie en Beroepsonderwijs.

Bekijk het filmpje voor een eenvoudige uitleg.

Een student heeft recht op toelating op de opleiding van zijn of haar eerste keuze [1] als hij of zij:

 1. voldoet aan de wettelijke vooropleidingseisen; én
 2. zich vóór 1 april (voorafgaand aan het nieuwe studiejaar) aanmeldt; én
 3. deelneemt aan de door het Da Vinci College verplichte intake-activiteiten.

Het Da Vinci College heeft vier stappen in het toelatingsproces geformuleerd voor toekomstige studenten

legal-certificate Stap 1: voldoen aan wettelijke en aanvullende eisen

WETTELIJKE EISEN
Als een toekomstige student weet welke opleiding hij bij het Da Vinci College wil gaan volgen, dan moet hij controleren of hij voldoet aan de wettelijke vooropleidingseisen die gelden voor die opleiding.

Vanuit het vmbo:

 • een diploma vmbo BB geeft toegang tot een mbo-opleiding op niveau 2;
 • een diploma vmbo KB, GL en TL geeft toegang tot een mbo-opleiding op niveau 3 en 4.

Vanuit havo/vwo:

 • een overgangsbewijs van leerjaar 3 naar leerjaar 4 op havo of vwo geeft toegang tot een mbo-opleiding op niveau 2, 3 en 4.

Vanuit het mbo:

 • een diploma van de Entreeopleiding geeft toegang tot een mbo-opleiding op niveau 2;
 • een diploma mbo op niveau 2 geeft toegang tot mbo-niveau 3 en 4.

AANVULLENDE EISEN
Enkele opleidingen kennen aanvullende toelatingseisen. De toelatingseisen en hoe we testen of een toekomstige student daaraan voldoet staan op de websitepagina van de betreffende opleiding.

OPLEIDINGEN MET BEPERKTE CAPACITEIT
Het Da Vinci College heeft enkele opleidingen met een maximum aantal opleidingsplaatsen, een zogeheten numerus fixus. Het maximum bepalen we door onder andere te kijken naar het aantal beschikbare stageplekken. De volgorde van aanmelding bepaalt wie wordt toegelaten. We reserveren bovendien een aantal plekken voor interne doorstromers. Blijven er hiervan plaatsen over, dan gaan die naar externe aanmeldingen.

De toekomstige student ontvangt na aanmelding bericht of hij in aanmerking komt voor de intake-activiteiten. Is de opleiding vol, dan zoeken we graag samen naar een passend alternatief.

VERKLARING OMTRENT GEDRAG
Bij een beperkt aantal opleidingen vragen de bedrijven waar studenten stage gaan lopen om een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG). Een student kan de opleiding niet met succes afronden als er geen stage is gelopen. Hij heeft dan dus een VOG nodig. Bij twijfel over het krijgen van een VOG: doe de test op watdevog.nl en geef het aan bij de aanmelding of tijdens het kennismakingsgesprek

desktop-computer Stap 2: Aanmelden

Een tweede voorwaarde voor toelating tot de opleiding van keuze is dat een toekomstige student zich vóór 1 april (in het jaar voorafgaand aan het nieuwe studiejaar) aanmeldt. Is de aanmelding na 1 april, dan heten we hem ook van harte welkom op het Da Vinci College, maar hij heeft dan niet meer automatisch toelatingsrecht op de opleiding van de eerste keuze. Mocht het niet meer lukken om een leerling in die opleiding te plaatsen, dan kijken we samen naar een andere geschikte opleiding.

AANMELDEN VOOR OPLEIDING MET LATERE START
Meldt een toekomstige student zich aan voor een opleiding die niet aan het begin van het schooljaar, maar bijvoorbeeld op 1 februari start? Dan geldt de aanmelddatum van 1 april niet. Wel gelden uiteraard de wettelijke vooropleidingseisen én de verplichting deel te nemen aan de intake-activiteiten.

multiple-actions-check-1 Stap 3: Deelnemen aan de intake-activiteiten

Een toekomstige student wil natuurlijk zeker weten dat de opleiding van voorkeur écht past. Wij willen bovendien de student graag beter leren kennen. Het Da Vinci College stelt daarom twee intake-activiteiten verplicht. Neemt een toekomstig student hier niet aan deel, dan vervalt het recht op automatische toelating op de opleiding van de eerste keus.

VERPLICHTE INTAKE-ACTIVITEITEN

 1. Het kennismakingsgesprek/de kennismakingsbijeenkomst
  Hiervoor ontvangt de toekomstige student een uitnodiging na aanmelding. Is iemand zonder tegenbericht niet verschenen bij de kennismaking, dan vervalt het recht op automatische toelating tot de opleiding van de eerste keuze. De toekomstige student ontvangt na aanmelding van het Da Vinci College de inschrijfbevestiging. Daarna is de student voorwaardelijk geplaatst in de opleiding.
  Heeft de student een ondersteuningsbehoefte waar het Da Vinci College rekening mee moet houden? Dan voeren we vaak nog een afzonderlijk gesprek om in kaart te brengen wat er aan extra begeleiding/ondersteuning nodig is tijdens de opleiding.
 2. Het introductieprogramma
  De tweede verplichte intake-activiteit is het bijwonen van het introductieprogramma van de nieuwe opleiding. Hier maakt de student onder meer kennis met de nieuwe docenten, de medestudenten en het beroep waarvoor hij wordt opgeleid. De student krijgt hiervoor een uitnodiging.

smiley-happy-1 Stap 4: Welkom op het Da Vinci College!

De toekomstige student voldoet aan de vooropleidingseisen en heeft deelgenomen aan de verplichte intake-activiteiten? Gefeliciteerd, hij staat definitief ingeschreven als nieuwe student van het Da Vinci College!

common-file-question Niet toegelaten?

WEIGERING
Er kunnen bijzondere redenen zijn dat het Da Vinci College een student niet inschrijft. Deze weigerings­gronden zijn wettelijk vastgelegd:

 • hij is niet kwalificatieplichtig én hij heeft voor drie of meer opleidingen een negatief bindend studieadvies gekregen en/of opleidingen voortijdig beëindigd én er zijn minder dan drie studiejaren voorbij sinds de laatste dag waarop hij nog stond ingeschreven;
 • hij heeft al zes verblijfsjaren in het mbo achter de rug en nog geen mbo-diploma behaald;
 • hij heeft zo veel ondersteuning en/of aanpassing nodig door een handicap of chronische ziekte (met inachtneming van de WGB) dat er sprake is van een onevenredige belasting;
 • hij is een gevaar voor zichzelf of anderen in het beroep waarvoor hij wordt opgeleid, dan wel de praktische voorbereiding op dat beroep. Het gaat hier om zowel de fysieke als morele ongeschiktheid voor het beroep.

NIET TOEGELATEN?
Als iemand niet is toegelaten tot de opleiding van zijn keuze, dan kan hij daartegen een bezwaar indienen bij de Klachten- en Geschillenadviescommissie van het Da Vinci College, door het invullen van het bezwaarformulier van het Klachtenloket op de website.

Dit Toelatingsbeleid is door het college van bestuur van het Da Vinci College met instemming van de Studentenraad opnieuw vastgesteld op 30 januari 2024.

[1] Het recht op toelating geldt niet voor zogenaamde maatwerktrajecten, zoals opleidingen die versneld gegeven worden of opleidingen die samen met een bedrijf worden aangeboden. Als je je daarvoor aanmeldt, dan bekijkt het Loopbaancentrum van het Da Vinci College of je het best in de maatwerkvariant of in de reguliere opleiding past.