Regelingen en Overeenkomsten

Studenten op het Da Vinci College hebben tijdens hun onderwijsloopbaan te maken met een aantal regelingen en overeenkomsten. Deze gaan onder andere over rechten en plichten van student en onderwijsinstelling. We hebben alle documenten op één pagina verzameld.

Toelatingsbeleid Da Vinci College

Het Da Vinci College is een gastvrije en toegankelijke school. We heten je welkom om bij ons te studeren. In het toelatingsbeleid leggen we uit hoe je van aanmelding tot definitieve inschrijving komt. Lees verder

Algemene gedragscode

In de algemene gedragscode staat vermeld hoe we met elkaar omgaan om een veilige en prettige omgeving te bieden aan medewerkers en studenten. Deze kent verschillende onderdelen:

 1. de kernwaarden van het Da Vinci College;
   
 2. de integriteitsregeling: het handelen van bestuurders en medewerkers brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Onze kernwaarden en de hieruit voortvloeiende beginselen van zorgvuldigheid, respect, openheid, duidelijkheid en verbondenheid met de organisatie vloeien daaruit voort;
   
 3. de klokkenluidersregeling: als een medewerker of student een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een misstand heeft, kan/moet dit gemeld worden. Daarbij mag de melder niet in zijn positie benadeeld worden;
   
 4. de regeling contacten tussen medewerkers en studenten: deze regeling bevat gedragsrichtlijnen voor wat wel en wat niet acceptabel is in de onderlinge verhoudingen tussen medewerkers en die tussen studenten en medewerkers;
   
 5. de privacy regeling: om aan allerlei wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, moet het Da Vinci College veel gegevens verwerken, waaronder persoonsgegevens van medewerkers en studenten. De Wet Bescherming Persoonsgegevens is hierop van toepassing;
   
 6. Regeling internet en sociale media: het gebruik van o.a. internet, social media en de daaraan verbonden risico's maakt het stellen van gedrags-en gebruiksregels nodig. Bij risico's valt te denken aan beschadiging van het netwerk door virussen, uitlekken van vertrouwelijke informatie en het in diskrediet brengen van de goede naam van personen of van het Da Vinci College.

Lees verder...

Deelnemersstatuut

Dit statuut is een verzameling van belangrijke voorschriften. Het beschrijft je rechten en plichten als onderwijs- of examendeelnemer (leerling, cursist of student) van het Da Vinci College. Lees verder...

Regeling gebruik e-media

Deze regeling omschrijft het gebruik van vaste en mobiele telefoon (hierna tezamen ‘telefoon’), internet en intranet (hierna tezamen “internet”), en e-mail voor het Da Vinci College. Lees verder...

Onderwijsovereenkomst

Dit is een overeenkomst tussen de student en het Da Vinci College. De student krijgt van dit document een papieren versie, maar de algemene tekst is ook hier te lezen.

Praktijkovereenkomst

Dit is een overeenkomst tussen de student, het Da Vinci College en de werkgever/het stagebedrijf. Als je een bol-traject volgt, komt de praktijkovereenkomst pas aan de orde als de Beroepspraktijkvorming (= stage) begint. Lees verder:

Examenreglement

Dit is de bijlage bij de Onderwijs- en Examen Regeling (OER) waar de algemene regels voor de examinering in staan.

Reglement van de commissie van beroep voor de examens

Bij deze commissie kan beroep aangetekend worden, als een klacht of bezwaar met betrekking tot examens/examentoetsen niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid. Lees verder...

Vrijstellingsregeling Da Vinci College schooljaar 2018-2019

De vrijstellingsregeling heeft betrekking op alle examens van de mbo-opleidingen van het Da Vinci College en is geldig in het schooljaar 2018-2019 voor studenten die in schooljaar 2018-2019 starten met een opleiding of voor studenten die op grond van een behaald resultaat bij een pilotexamen in aanmerking kunnen komen voor een vrijstelling van een centraal examen. Lees verder...

Financieel reglement

Dit document is bedoeld om je zoveel mogelijk informatie te geven over de kosten die
een opleiding bij het Da Vinci College met zich meebrengt. In dit document worden een aantal zaken
toegelicht en word je verwezen naar belangrijke sites van andere instanties.

Klachtenregeling

Deze regeling geldt voor studenten en personeelsleden. Doel van de regeling is een veilig schoolklimaat te creëren. Het kan gaan over klachten die betrekking hebben op de begeleiding van studenten, het toepassen van strafmaatregelen, discriminerend gedrag en agressie, maar ook over de inrichting van de schoolorganisatie. De klager kan zijn klacht zowel intern als extern kenbaar maken. Lees in de inleiding welke stappen gevolgd moeten worden.