Kosten

Als je start met je mbo-opleiding krijg je ook te maken met kosten. Niet alleen schoolkosten, zoals het aanschaffen van schoolboeken, maar ook wettelijke kosten, zoals lesgeld. Ook heb je een laptop en oordopjes nodig en zijn er kosten die met bepaalde beroepen en opleidingen te maken hebben. Hierover word je door de docenten van je nieuwe opleiding geïnformeerd. Veel van deze kosten moet je betalen voordat je in september met de opleiding start. In sommige gevallen is het voor ouders niet haalbaar om deze kosten te betalen. Bij het Da Vinci College hebben we een financiële coach die hierin kan begeleiden.

Schoolkosten beleid

Op grond van de afspraken gemaakt tussen OCW, MBO Raad en JOB (de 16 spelregels zijn hier vermeld in het service document) geeft het Da Vinci College uitwerking aan het schoolkostenbeleid. Het college van bestuur heeft het leermiddelen- en schoolkostenbeleid vastgesteld, nadat instemming is verkregen van de studentenraad. 

Wettelijk lesgelden 2021-2022

bbl niveau 1-2

      126,50      

bbl niveau 3-4

      306,00

bol 1-2-3-4

      608,00

Aan inschrijving worden geen andere financiële eisen gesteld dan betaling van wettelijk cursusgeld en wettelijk schoolgeld. We houden de kosten voor studenten zo laag mogelijk.

Er wordt tijdens het schooljaar terughoudend omgegaan met tussentijdse wijzigingen van methoden, zodat studenten niet met extra / onverwachte kosten worden geconfronteerd. Er wordt naar gestreefd alleen kosten in rekening te brengen die voor aanvang van de opleiding bekend zijn. Bij uitzondering kan het voorkomen dat duidelijkheid over kosten pas later ontstaat als gevolg van ontwikkelingen in opleidingen.

Voor het studiejaar 2021 – 2022 geldt dat het studiegeld gehalveerd is vanwege de coronamaatregelen. Meer weten? Lees hierover op de website van de DUO / rijksoverheid.

Redelijkheid van kosten

Het Da Vinci College streeft ernaar de kosten voor studenten te beperken door het zorgen voor een voldoende basisuitrusting voor de opleidingen die worden aangeboden.

Verschillende soorten kosten: wettelijk verplichte bijdragen

Het verplichte wettelijk schoolgeld dat moet worden betaald aan het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap wordt jaarlijks door het ministerie vastgesteld. Dat geldt ook voor het wettelijk cursusgeld voor bbl opleidingen. Over eventuele (gedeeltelijke) teruggave van cursusgeld wordt duidelijkheid geboden in het financiële reglement.

Materialen en schoolbenodigdheden voor rekening van de student

Over de door studenten aan te schaffen materialen en schoolbenodigdheden wordt tijdig duidelijkheid geboden via de lijst van schoolbenodigdheden per opleiding. Het Da Vinci College is van mening dat deze schoolbenodigdheden noodzakelijk zijn om het onderwijs goed te kunnen volgen op school en voor thuis studie. Indien het schoolbenodigdheden betreft die zijn bedoeld voor extra zelfstudie, wordt dit op de lijst aangegeven.

Bij sommige opleidingen is het noodzakelijk dat speciale kleding wordt aangeschaft (bijvoorbeeld bij Sport en Bewegen en Gezondheidszorg). Het Da Vinci College kan specificaties daarvan opstellen, de student is vrij in de keuze waar hij de kleding aanschaft.

Voor de meeste opleidingen moet je kunnen beschikken over een laptop. Voor enkele opleidingen kunnen daarvoor meer gedetailleerde specificaties worden gegeven, bijvoorbeeld omdat specifieke software nodig is. Het staat de student vrij om te kiezen waar de laptop wordt aangeschaft.

Schoolbenodigdheden worden per studiejaar in beeld gebracht en niet gevraagd om aan te schaffen in het eerste jaar voor de gehele opleiding. Licenties zijn 1 jaar geldig en worden jaarlijks opnieuw aangeschaft.

Gebruik van door studenten aan te schaffen schoolbenodigdheden

Als materialen van de lijst die zijn aangeschaft door studenten niet worden gebruikt tijdens de onderwijsactiviteiten op school of thuis, wordt dit besproken met de domeinleider van de betreffende opleiding en worden de kosten voor de betreffende materialen gerestitueerd door de opleiding. Als je tussentijds stopt met je opleiding, wordt geen restitutie gegeven van reeds betaalde kosten. Als je al vooruit betaald hebt voor activiteiten (bv. excursies) die nog niet hebben plaatsgevonden op het moment dat je de opleiding staakt, vindt restitutie wel plaats. 

Kosten van keuzedelen

Kosten van keuzedelen worden voor aanvang van het schooljaar bekend gemaakt via de lijst van schoolbenodigdheden en de catalogus keuzedelen. Naast een aanbod van keuzedelen waarvoor een bijdrage wordt gevraagd van studenten, heeft het Da Vinci College een aanbod van gratis keuzedelen.

In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat de kosten van keuzedelen pas bekend worden na aanvang van de opleiding. Er wordt op dat moment besloten hoe om te gaan met deze kosten. De student kan eventueel kiezen voor een ander keuzedeel.   

Nederlands, Engels, burgerschap en rekenen

De vakken Nederlands, Engels, burgerschap en rekenen behoren tot het standaardprogramma van elke opleiding. Voor deze vakken heb je een lesmethode nodig. Handboeken en werkboeken kunnen daar deel van uitmaken, afhankelijk van het niveau van de opleiding. Licenties zijn 1 jaar geldig en worden jaarlijks opnieuw aangeschaft. De lesmethode sluit aan op de centrale examens en op de wet- en regelgeving die van kracht is voor deze vakken.

Als je verandert van opleiding kan het zijn dat je andere materialen moet aanschaffen, maar je licentie blijft geldig. Als bij verandering van opleiding sprake is van vrijstellingen voor bepaalde onderdelen, wordt nagegaan welke gevolgen dat heeft voor de schoolkosten.

Andere opleidingskosten:

In sommige sectoren van het bedrijfsleven wordt gevraagd om bepaalde certificaten naast het diploma dat je van een bepaalde opleiding behaalt. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een VCA certificaat (Veiligheid), een EHBO diploma of een klimcertificaat. Deze certificaten zijn geen verplicht onderdeel van het diploma. We raden je wel aan er aan deel te nemen als dat door jouw opleiding of door het bedrijfsleven gewenst wordt geacht, omdat dergelijke certificaten een meerwaarde kunnen hebben voor je latere beroep. Het kan voorkomen dat je een dergelijk certificaat moet hebben om stage te kunnen lopen. De kosten om deze extra certificaten te behalen, komen voor rekening van de student.

Vrijwillige bijdragen

Als activiteiten worden aangeboden waarvoor een student kan kiezen of niet, kan sprake zijn van een vrijwillige bijdrage. Indien de student kiest voor deze activiteiten, dient hij de eventuele kosten te voldoen voor aanvang van de activiteit. Voor dergelijke activiteiten wordt een aparte overeenkomst afgesloten met de student.

In sommige opleidingen is sprake van kosten voor activiteiten die nuttig kunnen zijn voor je opleiding, maar die niet verplicht onderdeel van je opleiding zijn, zoals een excursie. Als je daar niet aan meedoet, hoef je de kosten voor die activiteit niet te betalen. Als je niet meedoet, worden vervangende activiteiten op school georganiseerd, zodat geen studietijd of studiepunten verloren gaan.

Boeken en andere schoolbenodigdheden bestellen

We hebben geprobeerd om het bestellen van schoolbenodigdheden zo eenvoudig mogelijk te maken. De lijsten met schoolbenodigdheden op de website van het Da Vinci College zijn gekoppeld aan een leverancier, omdat deze de meeste boeken en materialen kan leveren.

Door bij de opleiding op een link te klikken kom je in de digitale omgeving waar de benodigdheden voor de opleiding van je keuze zijn vermeld op lijsten. Je kunt ervoor kiezen al je materialen of een deel daarvan te bestellen bij deze leverancier maar het staat je uiteraard vrij dat ook bij andere partijen te doen.

Welke financiële regelingen zijn er?

Het Ministerie van OCW heeft een flyer uitgebracht met de financiële regelingen die er zijn. Bekijk de flyer hier.

Eventuele hulp bij financiële problemen

Indien studenten of hun ouders financieel niet in staat zijn om de schoolbenodigdheden aan te schaffen, kunnen zij bij de school terecht om te onderzoeken of daarbij hulp kan worden geboden. Samen met de financiële coach wordt er naar de persoonlijke situatie gekeken. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sjoerd Visser via svisser@davinci.nl of vul het aanmeldingsformulier in.