vavo

Decanen informatiegids

 

Decanen informatiegids vavo
Het vavo bij het Da Vinci College is er voor leerlingen die 16 jaar of ouder zijn en alsnog een havo of vwo-diploma willen halen! Examen doen in een ander profiel of een diploma op een hoger niveau halen? Ook dat kan! Het contact loopt meestal via de decaan van de vo-school en daarom hebben we alle informatie over het vavo op een rij gezet. Denk hierbij aan informatie over de opleiding, bij wie moet je zijn met bepaalde vragen, welke regels worden er op school gehanteerd en hoe worden studenten gedetacheerd. Een warme overdracht is van groot belang voor het succes van de studenten bij het vavo.

STUDENTENBEGELEIDING BIJ HET VAVO

BEGELEIDING/MENTORAAT
Elke student krijgt tijdens de introductie een mentor toegewezen. Deze mentor is de docent die studenten in het begin de weg wijst. Dit kan te maken hebben met hoe de opleiding in elkaar zit, wanneer toetsen zijn of advies bij het studeren. Verder kan een student altijd bij zijn/haar mentor terecht met vragen en problemen. De mentor wordt aan het begin van het studiejaar toegewezen.

ZORGCOACH
Op het vavo hebben wij twee zorgcoaches in dienst. In geval van omvangrijk verzuim, maar ook bij andere (leer)problemen gaat de zorgcoach met de student in gesprek. De zorgcoach is bevoegd om studenten te ontheffen van de verplichting lessen te bezoeken. Dit kan uiteraard alleen als daartoe aanleiding is, bijvoorbeeld bij ernstige medische, psychische of sociale problemen.

STUDIEKEUZE ADVISEUR
Voor elk opleidingsniveau heeft het vavo een studiekeuze adviseur. Zij helpen en adviseren studenten bij vragen over de keuze van studierichtingen, vakkenpakketten, beroepen, vervolgstudies etc.

PROCEDURE UITBESTEDING

De vo-school die een student uitbesteedt, bepaalt welke opleiding de student aan het vavo mag gaan volgen. Detachering bij het vavo is een gunst van de vo-school en geen recht. De vo-school stuurt een schoolverklaring naar het vavo. Dit document is hier te downloaden. De vo-school geeft dit document niet mee aan de studenten om verlies te voorkomen. Het vavo stuurt half september het dossier van de student op naar de vo-school. Half november stuurt het vavo een presentie-overzicht en een cijferoverzicht van de eerste toetsperiode van de studenten naar de vo-school.

TOELATING

TOELATINGSCRITERIA VOOR VMBO-TL

 1. Gezakt voor het examen in het reguliere dagonderwijs vmbo-tl/gl.
 2. Overgangsbewijs naar de examenklas vmbo-tl/gl in het reguliere
 3. Een havo/vwo-achtergrond maar tijdens de opleiding
 4. Anderstaligen moeten voor Nederlands Tweede Taal (NT2) niveau 3 hebben en voldoende capaciteiten om de lessen te kunnen volgen.
 5. Er mag maximaal één tekortvak worden weggewerkt naast een mbo-

Opmerkingen
Een gezakte student kan worden ingeschreven wanneer hij of zij een diploma kan behalen als alle cijfers één punt worden verbeterd.

TOELATINGSCRITERIA VOOR HAVO

Voor het tweejarige traject (havo 4 > havo 5) geldt:

Toelating tot het eerste leerjaar van het tweejarige traject havo (H4)
In havo 4 wordt nog slechts één profiel aangeboden: Economie & Maatschappij. Studenten in havo 4 worden verplicht twee vakken in het vrije deel te kiezen. De optie is hierbij biologie en scheikunde of Duits en management en organisatie (M&O). Op deze wijze staat de deur naar de profielen Natuur & Gezondheid en Cultuur & Maatschappij in havo 5 open. Studenten die op de vo-school zijn bevorderd van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4 kunnen worden toegelaten in havo 4 van het vavo. Studenten met een vmbo-tl diploma met de sector die aansluit op het gekozen havo-profiel met een 7 gemiddeld kunnen ook worden toegelaten. In het geval van niet aansluitende vakkenpakketten kan een instaptoets worden afgenomen.

Toelating tot het tweede leerjaar van het tweejarige traject havo (H5)
Toelating tot het tweede leerjaar gebeurt als het volledige H4-programma aan het vavo van het Da Vinci College voldoende is afgesloten.

Voor het eenjarige traject (‘havo snel’) geldt:

Voor een volledig pakket:

 1. Wel havo-5 gevolgd, maar niet toegelaten tot het
 2. Overgangsbewijs van havo 4 naar havo 5 of van vwo 4 naar vwo 5 in het reguliere
 3. Toelaatbaar tot havo 5 vanuit bijvoorbeeld vwo
 4. In principe moet het profiel waarvoor gekozen is, worden gehandhaafd. Bij verandering van profiel is altijd overleg met de betrokken vakdocenten Zo nodig wordt een toelatingsexamen of een tweejarige opleiding geadviseerd.

Voor studeren per vak (maximaal vijf vakken per jaar):

 1. Gezakt voor het havo-examen met maximaal vijf
 2. Vmbo-gt/tl certificaat met minimaal cijfer
 3. Blijven zitten in havo 4 of vwo 4 maar voor de desbetreffende vakken het cijfer 7 of
 4. Aanvullende extra vakken na het behalen van het havo- of vwo-diploma, altijd in overleg met de vakdocent. Bij verandering van profiel kan een toelatingsexamen verplicht worden gesteld.

TOELATINGSCRITERIA VOOR VWO

Voor alle vwo-studenten geldt dat ze 18 jaar of ouder moeten zijn, tenzij de student ingeschreven kan blijven bij de vo-school. Ook kunnen tegenwoordig studenten met een havo-diploma ingeschreven blijven bij de vo-school en bij het vavo vwo doen. Bovendien gelden onderstaande regels.

Voor een volledig pakket:

 1. Gezakt voor het vwo-diploma, met voldoendes op de
 2. Blijven zitten in vwo 5, mits voldoende (minimaal de helft) SE-vakken zijn afgerond, dossieronderdelen naar behoren en praktische opdrachten (PO’s) voldoende.
 3. Havo-diploma met gemiddeld 7 voor de profielvakken én Nederlands en Engels. Indien op havo geen 2e moderne vreemde taal is gedaan kan niet in één jaar een vwo-diploma in de profielen Economie & Maatschappij (EM) en Cultuur & Maatschappij (CM) worden Het vavo verleent ontheffing voor de 2e moderne vreemde taal in de profielen Natuur & Techniek (NT) en Natuur & Gezondheid (NG).
 4. In principe moet het profiel dat men op havo of vwo 5 gekozen heeft, worden gehandhaafd. Bij verandering van profiel is altijd overleg met de betrokken vakdocenten vereist. Zo nodig wordt een toelatingsexamen afgenomen.

Voor studeren per vak:

Studenten van 21 jaar en ouder kunnen vaak op een vervolgopleiding worden toegelaten met een beperkt aantal relevante havo- of vwo-vakken. Dit betekent dat studenten van 20 jaar en ouder die zich bij het vavo melden met het doel een havo- of vwo-diploma altijd het advies krijgen zich te oriënteren op een vervolgopleiding. In overleg kan dan worden bekeken welke vakken gedaan moeten worden. Toelating voor een vwo-vak is mogelijk wanneer de student in het bezit is van een havo-certificaat voor het desbetreffende vak met minimaal cijfer 6. Wanneer de student is blijven zitten in vwo 5, maar voor het desbetreffende vak het cijfer 7 of hoger heeft, is inschrijving ook mogelijk.

Inschrijving voor aanvullende extra vakken na het behalen van het vwo-diploma geschiedt altijd in overleg met de vakdocent. Bij profielverandering kan een toelatingstoets verplicht worden gesteld.

TOELATINGSTOETS

Leerlingen die niet voldoen aan de toelatingscriteria worden in de gelegenheid gesteld om een toelatingsexamen te doen voor één of meerdere vakken. Deze leerlingen moeten zich ruim voor de zomervakantie aanmelden.

FUNCTIONARISSEN VAVO

 

GELDZAKEN

De vorm van inschrijven bepaalt voor een belangrijk deel wat je moet betalen aan school. De meeste studenten bij het vavo zijn ingeschreven volgens de zogeheten Rutte-regeling. Deze studenten blijven ingeschreven op de school van herkomst en worden gedetacheerd bij het vavo. Het vavo heeft hiervoor met ruim 30 vo-scholen een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Rutte-studenten betalen geen les- of cursusgeld en geen boekengeld.

Vmbo-studenten van 18 jaar en ouder, havo-studenten van 19 jaar en ouder en vwo-studenten van 20 jaar en ouder worden niet meer ingeschreven in het kader van de Rutte-regeling. Zij vallen onder het Educatie Budget en betalen wél les- of cursusgeld en moeten de boeken zelf huren of kopen.

LES- OF CURSUSGELD
Studenten die de opleiding volgen ten laste van het Educatie Budget, betalen wanneer zij een voltijdopleiding volgen lesgeld aan DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Wanneer zij een deeltijdopleiding volgen betalen zij cursusgeld aan school. Kijk op voor meer informatie op www.duo.nl. Deeltijdstudenten betalen cursusgeld per vak aan school.

REGELGEVING

 • Het vavo maakt gebruik van meerdere cijferlijsten om tot een diploma te komen. Wanneer een student twee keer gezakt is op de vo-school, dan mag het vavo de cijferlijsten ineenschuiven.
 • De Rutte-regeling kent geen leeftijdsbeperking. Het is schoolbeleid van het Da Vinci College om havo-studenten tot en met 18 jaar bij aanvang van het schooljaar, dus 1 augustus, de gelegenheid te geven gebruik te maken van de Rutte-regeling. Vwo-studenten kunnen tot en met 19 jaar gebruikmaken van de Rutte-regeling. Oudere studenten zijn aangewezen op inschrijving via het Educatie Budget.
 • Profielswitchers; studenten die al in het bezit zijn van een diploma, mogen in de Rutte-regeling.
 • Indien studenten niet minimaal 80% van de lessen hebben bezocht, worden zij uitgesloten van het schoolexamen. Deze regel wordt per periode toegepast. Als een student door het toepassen van deze regel twee schoolexamens mist, kan de student geen Centraal Examen meer doen.
 • Spoedexamenkandidaten die van een vwo-cijferlijst een havo-diploma willen maken, kunnen volstaan met een refectieverslag.
 • Het vavo biedt geen ckv. Het cijfer voor ckv moet bij het vavo dus uit het combinatiecijfer. Als een leerling daardoor een diploma kan halen, kan worden volstaan met een reflectieverslag. Als een leerling een lager combinatiecijfer heeft dan zal wellicht een onderdeel uit het combinatiecijfer bij het vavo opnieuw moeten worden gedaan.
 • Coulance-regel; leerlingen die zijn uitgeschreven op de vo-school, bijvoorbeeld omdat zij een jaar mbo-onderwijs hebben gevolgd kunnen worden ingeschreven ten laste van het Educatie Budget indien zij het komende schooljaar 18 jaar worden. Zij hoeven dan niet meer bij een vo-school te worden her-ingeschreven ten behoeve van detachering bij het vavo.
 • Leerlingen die een jaar vavo hebben gedaan en niet minimaal de helft van de vakken succesvol hebben afgerond om het jaar daarna weer bij het vavo te worden ingeschreven.
 • Dubbele profielen zijn niet langer toegestaan.
 • Vmbo en havo leerlingen, die geen wiskunde in hun pakket hebben, moeten het schoolvak Rekenen volgen en een toets maken.
 • Leerlingen die doubleren in vwo 5 en besluiten op te gaan voor een havodiploma kunnen zich bij het vavo aanmelden. Een overgangsbewijs van 4 naar 5 vwo is voldoende om in een jarig traject op te gaan voor een havodiploma.

INFORMATIE-UITWISSELING

AVG
In de regel bezoekt de accountant in november de vo-school. De accountant wil op dat moment ook presentiegegevens en cijfers van de bij het vavo gedetacheerde leerlingen. De samenwerkingsovereenkomst voorziet hierin: “Artikel 12 lid 3: De accountant van de onderwijsinstelling, de inspectie voor het onderwijs en door de minister van OCW aangewezen deskundigen hebben toegang tot alle relevante bescheiden en locaties, die voor het toezicht op het onderwijs of de examens nodig zijn.” Het vavo moet zich naar de leerling toe verantwoorden over het verstrekken van de gegevens aan de vo-school. De onderwijsovereenkomst die het Da Vinci College met de leerling sluit voorziet hierin:

“Het Da Vinci College kan een meerderjarige student vragen in te stemmen met het informeren van derden over studievorderingen, studieadviezen en maatwerkafspraken.”

MENTORFORMULIER
Lang niet alle scholen vullen een mentorformulier in en als het formulier is ingevuld bevat het ingevulde formulier onvoldoende relevante informatie. Het vavo wil in individuele gevallen op verzoek iets uitgebreider geïnformeerd worden over leerlingen.

OVERDRACHTSCIJFERLIJST
Leerlingen die de voorexamenklas hebben gedaan en daar een vak hebben afgesloten (bijvoorbeeld Maatschappijleer) kunnen bij het vavo worden vrijgesteld van het volgen van dit vak. Het vavo heeft dan een overdrachtscijferlijst nodig. Vraag naar een digitale overdrachtscijferlijst bij de Secretaris Examen vavo@davinci.nl.

SCHOOLVERKLARING
Met toeleverende scholen heeft het vavo in het kader van de Rutte-regeling een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Naast deze samenwerkingsovereenkomst heeft het vavo een schoolverklaring nodig. In het verleden schreven scholen per leerling een schoolverklaring uit. Dit is niet nodig. Een school kan volstaan met één schoolverklaring met daarop de namen van de gedetacheerde leerlingen. Soms geven scholen de schoolverklaring mee aan de te detacheren leerlingen. De schoolverklaring is echter een afspraak tussen vo-school en vavo. Het is dus beter de schoolverklaring op te sturen naar het vavo, te meer een leerling nog weleens iets kwijtraakt.

OVERZICHT PROFIELEN

Routebeschrijving

RUTTE-REGELING

Studenten van 16 jaar en ouder die rechtstreeks van een middelbare school komen, kunnen bij het vavo worden gedetacheerd. Zij betalen géén lesgeld. In de Rutte-regeling kunnen studenten van een vo-school worden uitbesteed aan het vavo als zij gezakt zijn, zonder diploma de school dreigen te verlaten (bijvoorbeeld twee maal blijven zitten in vwo 5) of aan het vavo een hogere schoolsoort wensen te bezoeken. Dit laatste kan alleen wanneer de vo-school deze schoolsoort zelf ook aanbiedt omdat de vo-school moet beoordelen of de student deze schoolsoort ook aan kan.

Uitbesteding is mogelijk wanneer een student 16 jaar of ouder is. De Rutte-regeling kent geen maximum leeftijd.
Het is schoolbeleid van het vavo aan het Da Vinci College om vmbo-studenten van 18 jaar en ouder (start schooljaar, dus 1 augustus), havo-studenten van 19 jaar en ouder en vwo-studenten vanaf 20 jaar en ouder niet meer in te schrijven via de Rutte-regeling. Een student in de Rutte-regeling blijft ingeschreven op de vo-school. De uitbesteding van de student blijft beperkt tot het aantal leerjaren dat de student nog maximaal in het reguliere onderwijs te gaan zou hebben, vermeerderd met één leerjaar. Studenten die gezakt zijn voor hun vo-diploma en op een vo-school staan ingeschreven om nog één of enkele vakken te volgen aan het vavo, tellen voor 50% in de bekostiging mee.

Studenten die geslaagd zijn voor een schoolsoort kunnen soms voor dezelfde schoolsoort in de Rutte-regeling. Profielswitchers kunnen met ingang van schooljaar 2016-2017 wél naar het vavo in de Rutte-regeling. Studenten van 18 jaar en ouder die bijvoorbeeld een jaar hebben gewerkt of een jaar een mbo-opleiding hebben gevolgd kunnen wél naar het vavo, maar niet in de Rutte-regeling. Een student van 16 of 17 jaar die is uitgeschreven op een vo-school, kan worden her-ingeschreven om daarna te worden uitbesteed. Studenten van 18 jaar en ouder die niet in aanmerking komen voor de Rutte-regeling kunnen in overleg met het vavo kiezen voor inschrijving op Rijksbekostiging. Deze studenten betalen lesgeld. Voor voltijdstudenten is het lesgeld jaarlijks vastgesteld.

De vo-school die de student heeft ingeschreven blijft, in de rol van opdrachtgever, eindverantwoordelijk voor de student en het bereiken van de met de bve-instelling afgesproken doelen. Hiervoor hebben de vo-school en het vavo een contract. In deze samenwerkingsovereenkomst worden hierover afspraken gemaakt, inclusief over de wijze van informatielevering van het vavo aan de vo-school. De verantwoordelijkheid van het vavo is die van opdrachtnemer. Het vavo is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijsprogramma en het afnemen van de examens binnen de kaders van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) en conform de afspraken die daarover in de samenwerkingsovereenkomst met de vo-school zijn gemaakt. Het vavo is verantwoordelijk voor de BRON-melding (Basisregister Onderwijs) van de examenresultaten van de uitbesteedde student. De vo-school registreert de student in

BRON op de code van de opleiding waarvoor deze is uitbesteed. Let op! Voor de uitbestede studenten gelden aparte codes, zie tabel.

Studenten van het vmbo die door nog één vak te doen op het vavo een diploma kunnen behalen, mogen zich na bemiddeling van het vavo vaak binnen het Da Vinci College inschrijven op een mbo-opleiding BOL 4. Deze studenten volgen dan naast de mbo-opleiding nog het ontbrekende vak. Indien aan het einde van het jaar de student is geslaagd en het eerste jaar op de mbo-opleiding naar tevredenheid is voltooid, kan bevordering naar het tweede jaar plaatsvinden. Deze combinatie van opleidingen mag ook in het kader van de Rutte-regeling. Elk jaar volgt een tiental studenten deze combinatie van opleidingen. In principe is deze combinatie ook mogelijk voor studenten die met een enkel vak een havo-diploma kunnen behalen of voor studenten die met een enkel havo-vak het mbo-diploma willen versterken.

SPOEDEXAMEN

Soms kunnen gezakte havo of vwo-leerlingen alsnog een diploma halen door het verbeteren van het combinatiecijfer. Voor vmbo-leerlingen geldt dit voor het vak maatschappijleer. Dit schooljaar zijn die mogelijkheden beperkt.
Voor spoedexamenkandidaten geldt de slaag-zak regeling van het afgelopen schooljaar.

STAATSEXAMEN

Het is mogelijk om naast de vakken die bij het VAVO worden gevolgd ook staatsexamen te doen in één of meerdere vakken. Het gaat dan om vakken die niet bij het VAVO worden aangeboden, zoals bijvoorbeeld Turks, Arabisch of Spaans. Studenten dienen dit vóór 1 januari op te geven bij de staatsexamencommissie. Aan het staatsexamen zijn kosten verbonden, deze worden jaarlijks vastgesteld.

TUNING HAVO 4

Studenten met een vmbo-tl diploma en een 7 gemiddeld kunnen worden toegelaten in havo 4. De resultaten in de havo 4 klas van het vavo blijven al jaren achter bij de resultaten van de examenklassen. Onder de titel ‘Tuning havo 4’ is het vavo daarom enkele jaren geleden gestart met een nieuwe aanpak. In deze aanpak staat het versterken van de band met de studenten onderling en het versterken van de band van de student met de school centraal. Er worden minder vakken aangeboden. Nederlands, Engels, maatschappijleer, wiskunde A, economie, geschiedenis en aardrijkskunde volgen de studenten verplicht. Daarnaast volgen de studenten twee vakken in het vrije deel. Hierbij kunnen studenten kiezen uit enerzijds biologie en scheikunde of anderzijds Duits en Bedrijfseconomie. Het aanbod wordt hierdoor beperkt tot drie profielen: EM, NG en CM. In tegenstelling tot de situatie in het verleden, waar de vakken één keer in de week anderhalf uur werden aangeboden, worden de vakken nu twee keer per week een klokuur aangeboden. De kernvakken worden drie klokuren per week aangeboden. In deze nieuwe aanpak wordt ook meer dan tot op heden werk gemaakt van het ontwikkelen van studievaardigheden bij studenten. Voor havo 4 biedt het

Da Vinci College zelfs een middag in de week huiswerkbegeleiding. Leerlingen in havo 4 moeten sinds 2018 ook een profielwerkstuk schrijven. Het vavo hoopt op deze wijze het rendement in havo 4 te verbeteren. Een goed vmbo-diploma en een afgebroken mbo-opleiding zijn geen garantie tot succes bij het vavo. Studenten in havo 4 zijn meer dan andere studenten zoekende naar de juiste weg in onderwijsland. De gekozen aanpak lijkt voor het Da Vinci College de juiste aanpak. Dat neemt niet weg dat in de loop van het jaar enkele studenten tot de conclusie komen dat een andere leerroute hun beter past. Voor het Da Vinci College is het doel deze studenten zo goed mogelijk in het verdere keuzeproces te begeleiden.

VAVO UREN

Drie keer per week staan er vavo uren in het rooster. Deze uren zijn vooral bestemd voor begeleiding op het gebied van; vakinhoudelijke studiebegeleiding en procesbegeleiding profielwerkstuk. Daarnaast wordt er d.m.v. workshops aandacht besteed aan studievaardigheden zoals Plannen. Ook mentor en zorgcoach gesprekken zullen op deze momenten plaatsvinden.