Stagevergoeding en subsidieregeling

Het begeleiden van studenten is inspirerend, maar kost ook tijd en toewijding. Via de Subsidieregeling Praktijkleren worden bedrijven voor hun inspanningen gecompenseerd. Bedrijven komen in aanmerking voor subsidie als de mbo-studenten die zij begeleiden een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgen.

Hoe werkt de subsidieregeling mbo-studenten

In de begrippenlijst wordt uitgelegd wat het begeleiden inhoudt en hoe u een aanvraag kunt doen.  

Leerbedrijf = werkgever

Het leerbedrijf is de werkgever. Hij verzorgt het praktijkdeel van de diplomagerichte opleiding voor de deelnemer, op grond van een praktijkleerovereenkomst.
Meer informatie klik hier.

Doelgroep

Bbl-studenten van alle niveaus in alle sectoren.

Praktijkleerovereenkomst

Een overeenkomst tussen onderwijsinstelling, werkgever en deelnemer. 

Diplomagerichte opleidingen

Opleidingen uit het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo).

Subsidiebedrag

Maximum van 2.700 per deelnemer. Een volledig studiejaar is bij het mbo 40 weken. Elke week minder begeleiding betekent ook een lager subsidiebedrag.

Aanvraag

Na afloop van het studiejaar (31 juli of 31 augustus) of na afloop van de begeleiding. Als de begeleiding eerder stopt dan in de (praktijkleer)overeenkomst is aangegeven, bijvoorbeeld omdat het diploma is behaald, dan moet je deze datum als einddatum van de begeleiding in het aanvraagformulier invullen. 

Formulier Digitaal aanvraagformulier

Bij de aanvraag hoeven geen documenten meegezonden te worden. Bij de beoordeling van de aanvraag kunnen de onderliggende stukken worden opgevraagd. Uitgangspunt bij de regeling is dat de administratieve lasten bij een aanvraag zo beperkt mogelijk zijn.

Indienen

Via het eLoket of telefonisch 088 042 42 42 (van 8.30 tot 17.00)

Subsidieregeling voor keuzedelen

BPV in het kader van alleen één of meer keuzedelen komt niet in aanmerking voor subsidie. BPV in het kader van de kwalificatie, of in het kader van de kwalificatie én één of meer keuzedelen komt wel in aanmerking voor subsidie. Het leerbedrijf kan de subsidie benutten voor de uitvoering van een keuzedeel maar het keuzedeel leidt niet tot extra subsidie.

Meer informatie vanuit de Rijksoverheid over loonkostensubsidie: klik hier.