ZOW tegen voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkeloosheid

Jongeren die door uiteenlopende problematieken dreigen uit te vallen op school of de arbeidsmarkt of die thuiszitten kunnen terecht bij het samenwerkingsverband ZOW. ZOW staat voor Zorg, Onderwijs en Werk. Zowel in Dordrecht als in Gorinchem bestaat een ZOW-netwerk. Het ZOW geeft deze jongeren weer een toekomstperspectief. Aanmelden bij het ZOW gebeurt door betrokken instanties, bijvoorbeeld zorgcoördinatoren op school.

Voor wie?
Het ZOW-netwerk begeleidt jongeren die om uiteenlopende redenen hun plek op school of op de arbeidsmarkt (nog) niet weten te vinden. Het kiezen voor de verkeerde opleiding, langdurig ziek zijn geweest of andere redenen waardoor naar school gaan niet lukt. Deze jongeren komen terecht in een situatie waarbij hulp nodig is. Hulp om de juiste opleiding te vinden, hulp om weer in het schoolritme te komen of hulp om beter om te gaan met gedrag dat in de weg zit.

Aanpak
Het ZOW gaat uit van een integrale aanpak. Aan het casuïstiek overleg nemen veel verschillende partners deel. Er wordt vanuit verschillende invalshoeken naar de problematiek van de jongere gekeken, zoals onderwijs, hulpverlening en arbeidsperspectief. Vervolgens maakt het ZOW gezamenlijk een aanpak op maat voor de betreffende jongere. Deze schuift zelf ook aan bij het overleg om samen zijn of haar doelen te bepalen en te evalueren.

Begeleiden naar onderwijs of werk
De ZOW-partners zetten zich in om jongeren die het moeilijk hebben te begeleiden naar het onderwijs of naar werk. Voor sommige jongeren betekent dit terug naar het mbo, eventueel in een andere opleiding, voor andere gaat het om een baan, een combinatie van werken en leren of begeleid werk. Ook kan de route naar zorg leiden.

De partners
De organisaties die zorg, onderwijs en werk in de regio Gorinchem vertegenwoordigen in het ZOW zijn o.a. Da Vinci College, Dienst Gezondheid & Jeugd, Sociaal team Gorinchem, SJJMH, Jongerenwerk The Mall, Enver, SWV PasVOrm en Avres. In Dordrecht zijn o.a. de volgende partijen partner van het ZOW: Enver, Jongeren werk Contour de Twern, Wijk teams, Matchmaker, Da Vinci College en Dienst Gezondheid & Jeugd en St. Jeugdteams Zuid-Holland-Zuid.

Aanmelding
Jongeren kunnen worden aangemeld bij het ZOW door de zorgcoördinator, de ZOW-samenwerkingspartners en andere betrokken instanties.

Meer weten over ZOW?
Voor meer informatie kunt u terecht bij de zorgcoördinator of bij Rob Nederlof voor Dordrecht
(rnederlof@davinci.nl) of Marianne Weldam voor Gorinchem (mweldam@davinci.nl).