VSV in de regio Zuid-Holland Zuid

Alle inspanningen die zijn gepleegd om het voortijdig schoolverlaten terug te dringen, hebben geresulteerd in een verdere daling van het aantal voortijdig schoolverlaters in de regio Zuid-Holland Zuid. Dit blijkt uit de voorlopige cijfers over het schooljaar 2013-2014. De regio telt nu 724 voortijdig schoolverlaters (1.8%). Een jaar eerder waren dit er 964 (2.4%): een daling van 25%! De regio duikt hiermee voor het eerst onder het landelijk gemiddelde (1.9%).

In de cijferbijlage zien we dat het VO in bovenbouw vmbo en bovenbouw havo/vwo een mooie daling heeft gerealiseerd van respectievelijk 35% en 57%. Hiermee haalt het VO de doelstelling op alle schoolrichtingen. Om het VO nog meer uit te dagen VSV te laten dalen, heeft OCW een streefnorm ingesteld.  Om die streefnorm te halen dient bovenbouw havo/ vwo het aantal VSV’ ers met de helft te moeten verminderen. In aantal zou dat 8 leerlingen minder moeten zijn.

Het grootste MBO in de regio, het Da Vinci College, heeft ook een mooie prestatie geleverd. Zij hebben een daling van 20% weten te realiseren, waarmee zij tot de top 5 grootste dalers in het land behoren. Op alle niveaus is een daling gerealiseerd, waarbij niveau 1 niet maar  niveau 2,3 en 4 wel de doelstelling halen. Niveau 1 blijft een moeilijke factor. Jongeren met een diploma MBO 1 worden als VSV’er geteld, mits zij doorstromen naar niveau 2 of werk hebben op teldatum 1 oktober voor minstens 12 uur per week.  Voor veel jongeren is de Entreeopleiding eindonderwijs en is het vinden van werk een moeilijke opgave. Het systeem ziet hen als voortijdig schoolverlater, maar zij hebben naar vermogen gepresteerd en kunnen een waardevolle bijdrage leveren in het arbeidsproces. Hiervoor zijn voldoende arbeidsplaatsen nodig, die aansluiten op hun competenties en vaardigheden. Dat kan het onderwijs niet beïnvloeden, gemeenten en bedrijven zullen hierin samen mogelijkheden moeten creëren.

De meeste VSV’ ers zijn te vinden in het MBO. De jongeren komen in een andere leeftijdsfase waardoor zij in aanraking komen met allerlei andere zaken die hun schoolloopbaan negatief kunnen beïnvloeden.  VSV is meestal een opeenstapeling van oorzaken zoals: financiële problemen, liever willen werken, onderwijs motiveert niet, onjuiste studiekeuze en sociaal -emotionele problemen.

Scholen moeten inzetten op beïnvloedbare factoren, zoals het verzorgen van goed en motiverend onderwijs en jongeren begeleiden in het maken van een goede studiekeus. Het verzorgen van goed en inspirerend onderwijs is een intern proces, maar het begeleiden van jongeren naar een juiste beroepskeuze en daarop aansluitende opleiding, is een gezamenlijk proces van VO en MBO.

In de eerste twee jaar van het MBO wisselt ongeveer 10% van de studenten van beroepsrichting. Ongeveer 25% van de VSV’ers geven als reden van uitval aan niet gemotiveerd te zijn, ook hier zullen jongeren tussen zitten die niet de juiste opleiding hebben gekozen. Om jongeren beter en bewuster te laten kiezen, is het van belang in te zetten op de 5 loopbaancompetenties: ontdek je talent (kwaliteitenreflectie), ontdek je passie (motievenreflectie), ontdek je werkplek (werkexploratie), zelf aan zet (loopbaansturing), in gesprek met (netwerken). Naast een plek in het onderwijsprogramma verdient het ook een plek op de agenda van het VO en MBO om samen op te trekken om dit onderwerp zo goed mogelijk uit te kunnen dragen. Om hierin jongeren, ouders en bedrijven te motiveren te zoeken naar de opleiding die past bij het talent van de jongeren.

Carla Oprel


5 loopbaancompetenties van Mariska Kuipers

VSV projectleider
27-03-2015

De regio valt met deze cijfers binnen de door OCW gestelde normen voor vroegtijdig schoolverlaters. Ten opzichte van vorig jaar is dit een zeer positieve ontwikkeling. Het Da Vinci College laat een mooie daling zien in het aantal vroegtijdig schoolverlaters (-20.2%) en behoort nu tot de top 5 van de grootste dalers van de best dalende ROC’s in Nederland.

VSV-cijfers: Regiocijfers  Zuid-Holland Zuid en  cijfers Da Vinci College

2012-2013  Definitief
2013-2014  Voorlopig
Concept
16-03-2015

Carla Oprel

Regio Zuid-Holland Zuid

2012-2013

Aantal start-populatie

2012-2013
aantal VSV

Definitief

2012-2013
% VSV  Definitief

2013-2014

Aantal start-populatie

2013-2014 aantal VSV Voorlopig

2013-2014 % VSV Voorlopig

Doelstelling 
2012-2013

Doel stelling   2013-2014

Doelstelling
2014-2015

Norm

Landelijk gemiddelde

Totaal

1.326.641

27.760

2,1%

1.335.965

25.969

1,9%

 

 

 

 

Landelijk gemiddelde VO

931.924

4.836

0,5%

940.996

4.843

0,5%

 

 

 

 

Landelijk gemiddelde VAVO

5.380

721

13,5%

6.270

724

11,5%

 

 

 

 

Landelijk gemiddelde MBO

389.337

22.203

5,7%

388.694

20.402

5,2%

 

 

 

 

VO

 

Onderbouw

 

15.177

18

0,12%

15.310

 

21

 

0,1%

 

1%

 

1%

 

1%

 

0,2%

VO

 

Bovenbouw

 

6.681

109

1,6%

6.844

 

70

 

1,0%

 

4%

 

4%

 

4%

 

1,5%

HAVO-VWO

 

Bovenbouw

 

6.771

37

0,55%

6.755

 

16

 

0,2%

 

0,5%

 

0,5%

 

0,5%

 

0,1%

Totaal

 

 

VO

 

28.629

164

0,6%

28.909

107

0,4%

 

 

 

 

MBO

1

413

128

31%

345

104

30,1%

32,50%

27,5%

22,5%

 

MBO

2

2.951

352

11,9%

2.831

 

263

 

9,3%

 

13,50%

11,5%

10   %

 

MBO

3 en 4

 

8.890

320

3,6%

8.950

 

250

 

2,8%

 

4,25%

3,5  %

2,75%

 

Totaal

 

MBO

 

12.254

800

6,5%

12.126

 

617

 

5.1%

 

 

 

 

 

Totaal regio

40.883

964

2,4%

41.035

724

1,8%

 

 

 

 

ROC Da Vinci College

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MBO 1

 

342

122

35,7%

280

82

29,3%

32,50%

27,5%

22,5%

 

MBO 2

 

1.948

241

12,40%

1.852

190

10,3%

13,50%

11,5%

10   %

 

MBO 3-4

 

4.217

168

4,00%

4.073

132

3,2%

4,25%

3,5  %

2,75%

 

Totaal DVC

 

6.507

532

8,20%

6.205

404

6,5%

 

 

 

 

Bel ons Mail ons