Uitslag enquête over werktoedeling

We zeggen werkverdeling toe te passen toch doet maar één team dat!

Uit de enquête komt een beeld naar boven dat bij de overgrote meerderheid van teams werktoedeling wordt toegepast. Eigenlijk blijkt maar bij één team sprake te zijn dat de werkverdeling en de werkverdelingsgesprekken gedaan zijn zoals voorgeschreven is. Dit is een erbarmelijke uitkomst na 4 jaar.

Een paar teams melden dat er wel werkverdelingsgesprekken zijn geweest maar uit de antwoorden komt verder een beeld dat aan de randvoorwaarden om dit correct te kunnen niet wordt voldaan. Zoals: er is bij de teamleden geen inzicht in de beschikbare capaciteit of niet alle teamleden zijn betrokken, of er wordt niet gestemd, of men kan de zwaarte van de taken niet bepalen. In dit soort gevallen is er eigenlijk geen sprake van werkverdeling alleen maar een gesprek waarbij de bevoegdheid voorbehouden blijft bij de leiding of een klein groepje rond de leiding en er dus niets verandert aan de oude werktoedeling.

De OR heeft haar zorgen geuit in gesprekken met het CvB , sectordirectie en directeur HRM. De OR heeft een aantal aanbevelingen gedaan tot verbetering van de bestaande situatie. Gelukkig onderschreven alle partijen de uitkomst en deelden zij onze zorgen.

Door het overnemen van de aanbevelingen door de sectordirecteuren moet voor het komende jaar een sterke verbetering optreden waardoor een veel groter percentage van de teams werkverdeling toepast.

Samenvattend: Het CVB, directeur HRM en OR hebben in onderling overleg afgesproken dat het van belang is voor de medewerkers om werkverdelingsgesprekken te voeren volgens de CAO-procedure (F5).

De OR doet vanuit bovenstaande de volgende aanbevelingen:

  • De sector directeuren/domeinleiders dienen het afgesproken werkverdelingsproces correct en tijdig (zie tijdsplanning), uit te voeren;

  • Zorg voor voldoende kennis bij de medewerkers, laat Connessione daar een actieve rol in spelen;

  • Zorg dat de medewerkers mede verantwoordelijkheid nemen voor de uitvoering van de werkverdelingsproces;

  • Maak HRM (personeelsconsulenten) verantwoordelijk voor het bewaken van het juist uitvoeren van het proces.

Gezien “Focus op vakmanschap” en het “Professioneel Statuut” vindt de OR het van belang dat de medewerker verantwoordelijkheid neemt voor de taakinvulling en daarmee verantwoordelijkheid voor zijn/haar bijdrage aan het werkverdelingsproces.

Namens de OR,
Carolien van de Lagemaat

Bel ons Mail ons