Stand van zaken Cao MBO

Voor de zittende mensen veranderd er niks.  Dat heeft te maken met de zgn. nawerking wat inhoudt dat de gemaakte afspraken over arbeidsvoorwaarden ook in een cao-loos tijdperk van toepassing blijven op de huidige arbeidsovereenkomsten.

Voor werknemers die vanaf 1 juli 2015 in dienst treden geldt formeel de cao MBO niet. Het Da Vinci College kiest er echter voor om bij de arbeidsvoorwaardenafspraken met nieuwe medewerkers zo te handelen alsof de huidige cao nog steeds van toepassing is.

ER zijn een paar bijzondere situaties waarin het ontbreken van een cao wel consequenties kan hebben.

In de cao is geregeld dat een docent die onbevoegd is geen vaste aanstelling kan krijgen, ongeacht het aantal contracten dat hij/zij heeft gehad. Als er geen cao van toepassing is, geldt deze bepaling dus ook niet en vallen we terug op de Wet Werk en Zekerheid.  Deze wet bepaalt dat een werknemer na maximaal 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten in maximaal 2 jaar een vaste aanstelling moet krijgen, ongeacht wel of niet bevoegd.

Dus een onbevoegde docent die ná 1 juli 2015 langer dan 2 jaar in tijdelijke dienst is en/of al 3 tijdelijke contracten heeft gehad, maakt bij een nieuwe arbeidsovereenkomst aanspraak  op een vast dienstverband.

Een ander punt betreft de transitievergoeding. De werkgever is vanaf 1 juli 2015 aan de werknemer een transitievergoeding verschuldigd als de (tijdelijke) arbeidsovereenkomst minimaal 24 maanden heeft geduurd en op initiatief van de werkgever niet wordt voortgezet c.q. beëindigd. De transitievergoeding bedraagt maximaal € 75.000 of 1 jaarsalaris als dat hoger is.

De nawerking in het cao-loze tijdperk heeft ook gevolgen voor deze transitievergoeding. In de wet is nl. geregeld dat als er in een cao afspraken zijn gemaakt over vergoedingen en/of voorzieningen in geval van ontslag er géén transitievergoeding verschuldigd is. Dat zou namelijk dubbel op zijn; én een ontslagvergoeding vanuit de cao én ook nog eens een transitievergoeding.

Op grond van de nawerking van de cao behoudt de werknemer bij ontslag of beeindiging dienstverband recht op de Bovenwettelijke Werkloosheidsuitkering en kan derhalve geen dus aanspraak maken op de transitievergoeding.

Meer weten, raadpleeg uw HRM adviseur.