Missie, identiteit en bedrijfscultuur

Missie

Het Da Vinci College heeft een open houding naar de samenleving. Onze kernactiviteiten richten zich op het inspireren van studenten en medewerkers tot persoonlijke en professionele groei en bevordering van onderling respect. Onze organisatie is mens- en samenwerkingsgericht, biedt ruimte aan creativiteit en kenmerkt zich door een doe-cultuur.

Wij stimuleren onze studenten het beste uit zichzelf te halen en zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerprocessen. Door professionele begeleiding bevorderen we breedte en diepgang in de persoonlijke ontwikkeling en bouwen daarmee aan de kwaliteit van de samenleving.

Wij hanteren de leervragen van onze studenten en de wensen van onze andere klanten als het uitgangspunt van ons handelen. De leerprocessen worden vormgegeven in uitdagende, veilige en ondersteunende leeromgevingen. Door leerobjecten te ontlenen aan de beroepsmatige en maatschappelijke realiteit, is ons onderwijs actueel, innovatief en hoogwaardig en leveren we een actieve bijdrage aan de economische en maatschappelijke ontwikkeling van onze regio.

Wij richten onze onderwijsprogramma’s op de behoeften van het bedrijfsleven en de maatschappelijke instellingen. We geven deze programma’s vorm samen met onze partners in de keten van voorbereidend tot hoger beroepsonderwijs, zodat onze studenten zich een kansrijke positie op de arbeidsmarkt kunnen verwerven, zich kunnen voorbereiden op vervolgonderwijs en op volwaardige maatschappelijke participatie.

Wij dagen elkaar uit onze professionaliteit verder te ontwikkelen, onze talenten te ontplooien en ieders kwaliteiten te benutten, individueel en in teams, en we doen wat we beloven. Wij richten ons op concrete resultaten, zijn transparant in ons handelen en verantwoorden ons daarover op een integere wijze. Door middel van kwaliteitsbewust denken en handelen, werken we aan voortdurende verbetering en vernieuwing.

Identiteit

Respect en waardering door ontmoeting

Het Da Vinci College verzorgt onderwijs vanuit het ideaal van 'de ontmoeting van levensovertuigingen' om bij te dragen aan een verdraagzame, veelkleurige samenleving en aan de vorming van maatschappelijk verantwoordelijke burgers.

Het college vat zijn taak breed op. Het aanbod is naar inhoud gericht op alle doelgroepen. Er worden geen drempels opgeworpen.

Bedrijfscultuur

Diversiteit
Het Da Vinci College is een afspiegeling van de samenleving, waarin mensen die verschillen in levensovertuiging, herkomst, aanleg en omstandigheden met elkaar samenwerken. Die verschillen respecteren we en we benutten juist deze diversiteit om optimale ontplooiing van studenten en medewerkers te bereiken.

Ruimte en uitdaging
Leren kan op veel manieren plaatsvinden. Het Da Vinci College biedt ruimte aan de vormgeving van opleidingstrajecten vanuit diverse onderwijsconcepten en biedt een leeromgeving die voor studenten met verschillende leerstijlen en -vragen uitdagend en betekenisvol is.

Professioneel handelen
In alle aspecten van ons werk is professioneel handelen het uitgangspunt. De kwaliteit van het werk wordt door een continu proces van meten, evalueren en verbeteren gewaarborgd.

Verantwoordelijkheid
We hechten grote waarde aan de eigen verantwoordelijkheid van studenten en medewerkers. Deze richt zich op de verschillende aspecten van de leer-, onderwijs- en besluitvormingsprocessen. Besluiten worden genomen op basis van expertise, niet op grond van hiërarchie. De inzet van middelen gebeurt op basis van inhoudelijke argumenten.

Teams centraal
Binnen het Da Vinci College staan teams in het hart van de organisatie. Zij zijn verantwoordelijk voor de realisatie van het onderwijsproduct. De teamcultuur is pro-actief en extern gericht, waar het tot stand brengen van dwarsverbanden bij de ontwikkeling en uitvoering van maatwerk in het onderwijs, een vanzelfsprekend en natuurlijk proces is.

Kwaliteit
Het Da Vinci College ontleent zijn bestaansrecht aan de vragen die de samenleving stelt. Samenwerking met externe organisaties is daarom van grote waarde. Wij leggen publiekelijk verantwoording af voor de kwaliteit en kwaliteitsborging van ons werk. Daartoe ontwikkelen en onderhouden we een kwaliteitszorgsysteem.

Om deze video te bekijken dien je de cookies te accepteren en de pagina te refreshen.