Onderwijscafé 22 september 2015

De 5 onderwijscafés van het schooljaar 2015-2016 staan in het teken van het strategisch beleid 2015-2018.

Bij de start van de bijeenkomst gaf Peter Vrancken aan dat de cafés dit jaar zijn bedoeld om onderwerpen uit het strategisch beleid verder te concretiseren en meer mensen te betrekken bij de daadwerkelijke uitwerking en uitvoering. Hij nodigde nadrukkelijk de medewerkers en studenten uit om zelf het voortouw te nemen bij het organiseren van dergelijke bijeenkomsten, ook op andere locaties dan het Leerpark. Voor het eerstvolgende café op 9 november is het thema “Aansprekend onderwijs en ICT”. 

Het thema van het eerste café op 22 september was "excellentie". Meer dan 60 collega’s kwamen naar de Duurzaamheidsfabriek om over dit thema met elkaar te spreken. Doordat de presentator van Skills Netherlands vertraging opliep in het verkeer, werd gestart met de gesprekken in groepen over vragen als:

- Wat kunnen we doen om (top) talenten meer naar boven te halen?
- Welke ideeën zijn er om onderwijsprogramma’s te verrijken en verzwaren om die toptalenten uit te dagen?
- Wat hebben we al binnen onze opleidingen dat tegemoet komt aan excellentie?
- Welke mogelijkheden zien we ook op de niveau's 2 en 3?

Hieronder wordt een impressie gegeven van de discussie in de groepen:

Om met de laatste vraag te beginnen: Excellentie beperkt zich niet tot niveau 4, maar kan ook worden gevonden en ontwikkeld op de andere niveaus. Talentontwikkeling is niet hetzelfde als excellentie, maar ze gaan wel hand in hand. Niet alleen excellentie-programma’s voor de top, maar talent moet uit elke student kunnen worden gehaald.

De speurtocht naar talent van studenten begint bij docenten die zelf ambitie hebben, enthousiast zijn en zich richten op de talenten die de studenten al hebben en proberen daar het maximale uit te halen. Om excellentie uit elke student te kunnen halen is het belangrijk om onze studenten beter te leren kennen. Bij groepen van 30 is dat moeilijk maar kan het ook door wisselende werkvormen. Er is goede begeleiding nodig van de student om uit te zoeken wat hem/haar drijft. Het is de uitdaging voor het DVC dat te bewerkstelligen. Dat kan door uitdagende en/of verdiepende lesstof. Uitdaging kan bijvoorbeeld zitten in de vaardigheden en wisselende werkvormen. Om excellentie bij studenten te kunnen ontwikkelen, hebben we ook excellente docenten nodig. 

Talent wordt makkelijker ontdekt als je studenten in andere settings laat acteren. Maar je moet als docent dan ook wel een beeld hebben van de vervolgstappen die nodig zijn om verder te komen. Het gaat er dus om bewust te werken aan het talent.

Zijn bestaande opdrachten uitdagend genoeg? Er moeten eisen/kaders zijn en veel ruimte voor studenten om hun creativiteit te kunnen inzetten, te laten ontdekken. Niet veel kleine opdrachten maar grote integrale opdrachten. Het is ook nodig om vooraf heel duidelijk te zijn naar de studenten m.b.t. de verwachtingen. Wat wordt er verwacht bij deze opdracht?

Excellentie-programma’s kunnen gemakkelijk op AVO vakken worden georganiseerd. Voor andere vakken lijkt dat lastiger, bleek uit de discussie.

De Skills presentatie (deze is bijgevoegd) benadrukte dat het competitie element veel toevoegt aan de motivatie van studenten om te excelleren. Over dit aspect waren de meningen van de collega’s verdeeld, variërend van: competitie is prima, beloning van goede prestaties is goed en goede prestaties mogen ook worden gezien: “waarom is het erg als mensen soms boven het maaiveld uitsteken?”, tot: "het is demotiverend voor de studenten die niet beter kunnen en: studenten die iedere keer 7e worden, haken op een gegeven moment af."

De presentator benadrukte het belang van divergent (creatief) denken: (de capaciteit van een persoon om meerdere mogelijke antwoorden te geven op 1 vraag), en het belang van organiseren van uitdagende nevenactiviteiten en niet extra vakken aanbieden, maar een andere manier van denken te leren, het gaat niet alleen om wat je weet, maar ook om “hoe pas je het toe?”

Vanuit de verschillende groepen zijn suggesties gedaan om de talenten aan te spreken; hieronder een overzicht:

- Beloning is een middel. Niet belonen met voldoende/onvoldoende maar met cijfers om strijd en verschillen mogelijk te maken. Een cijfer is echter niet noodzakelijk, de student moet trots zijn op zijn product. Hij moet zich kunnen onderscheiden. Daarbij kan competitie een rol spelen. Toezeggingen over mogelijke versnelling moeten wel worden waargemaakt. 
- Er kan een plek worden gemaakt, een spot, of bijvoorbeeld een club zoals in Amerika gebeurt. Plekken/plaatsen waar studenten elkaar ontmoeten en uitdagen.
- Geef eens een college als op het HBO, zodat studenten kunnen ervaren hoe het daar gaat.
- Alumni kunnen worden benut als rolmodellen.
- Internationalisering kan excellente studenten stage ervaringen in het buitenland bieden.
- Tweetalige opleidingen aanbieden
- Da Vinci brede projecten, workshops, echte praktijkopdrachten; keuzedelen bieden mogelijkheden
- Meelopen op HBO
- Versnellingsprogramma’s, bijvoorbeeld TOT achtig traject van 3*3*3 vmbo/mbo/hbo; al op vmbo stimuleren van excellentie
- Meer buitenschoolse activiteiten aanbieden
- Meedraaien met een andere opleiding
- Erkennen van buitenschoolse werkervaring; betrek wat studenten extern doen er ook bij (werk / vrijwilligerswerk)
- Vakwedstrijden / uitblinkers initiatieven
- Ambassadeurs Da Vinci ook  / juist op de lagere niveau's kan dit een stap zijn om door te groeien naar een hogere niveau opleiding.
- Peer coaching
- CV laten maken door studenten
- Koppeling aan 21st century skills
- Studenten betrekken bij de vormgeving van het onderwijs

Het thema inspireerde vele aanwezigen om in het grand café nog even na te praten. We zijn benieuwd naar de concretisering van de vele suggesties die zijn gedaan om excellentie te bevorderen. Voor 15 oktober wordt het excellentieplan voor de komende vier jaar ingediend bij het ministerie van OCW. Goedkeuring van het plan betekent dat de komende 4 jaar jaarlijks een bedrag van € 400.000 kan worden uitgetrokken voor initiatieven op dit gebied. 

Bel ons Mail ons