Nieuwjaarstoespraak 2015

Een mooi initiatief om trots op te zijn is de debatclub van onze studenten, net zoals we trots zijn op veel prestaties van onze studenten. Om die goede voorbeelden een gezicht te geven, noem ik Linda Paine, verpleegkunde, die met twee anderen is genomineerd voor de beste MBO scriptie voor een buitenland stage, Marco Advocaat, middenkader engineering, die na een strenge landelijke selectie is uitverkoren om stage te lopen bij Siemens in Berlijn en, heel anders, Ming Wu die onder zeer moeilijke omstandigheden met succes het sprinttraject bedrijfsadministratie bij Office doorloopt.

Collega’s, de prestaties van onze studenten zijn hun, maar ook onze prestaties, waar we trots op mogen zijn. Daarmee maken we het onderscheid. En dat geldt ook voor de minder in het oog lopende prestaties die we samen iedere dag leveren om het maximale uit ieder van onze studenten te halen, hun talenten te ontwikkelen en zo een bijdrage te leveren aan het realiseren van de ambities van onze regio. Dat is ‘Samen Da Vinci’. Dat is waar we iedere dag opnieuw voor gaan! Overigens zonder de ogen te sluiten voor de uitwassen die er helaas ook zijn.

2014 was een stevig jaar. Dat hebben we allemaal gemerkt. Er werd veel van ieder van ons gevraagd en er is veel in werking gesteld. Gelukkig was 2014 ook een jaar van successen op diverse terreinen, waaronder de erkenning van ons HBO, de implementatie van de COE, de aanzetten tot de oh zo noodzakelijke groei na jaren van afkalving, de daling van het voortijdig schoolverlaten, de waardering door de inspectie en zeker ook de verbinding met de regio en de individuele successen van onze studenten. Dat geeft energie en vertrouwen naar de uitdagingen voor komend jaar. Dank voor ieders bijdrage hieraan.

In financieel opzicht was 2014 een minder jaar. We sluiten het jaar af met een substantieel tekort. Ook in 2015 is onze financiële ruimte krap. Met de studentengroei, de maatregelen die afgelopen jaren zijn doorgevoerd en de zekerheid die eind november is verkregen over een aantal budgetten, biedt het meerjarige financiële beeld komende jaren echter geleidelijk weer wat meer ruimte.

Collega’s, 2014 was ook een jaar waarin het besef groeide dat er naast de vele zaken die de afgelopen jaren  in onze organisatie doelbewust en noodzakelijk in verandering zijn gebracht, en waar we in 2015 verder mee gaan, nu ook een aanpassing van onze organisatie inrichting hard nodig is. Deels door de invoering van de nieuwe kwalificatiestructuur in 2016, de macro doelmatigheid en veranderingen in de regio. Deels doordat komende jaren nieuwe uitdagingen ontstaan in de modularisering van ons onderwijs door de invoering van keuzedelen en hernieuwde aandacht voor leven lang leren. Maar ook doordat we tegen grenzen aan lopen van onze huidige organisatie inrichting en daar allemaal op gezette tijden last van hebben. 

Dat laatste is een bruggetje naar de resultaten van het jongste medewerkers- tevredenheidsonderzoek. Die resultaten zijn gemiddeld genomen iets beter dan twee jaar geleden, beter dan landelijk en wat ons vooral deugd doet: een duidelijk betere respons. Bijna 64% van jullie heeft mee gedaan aan het onderzoek. Gemiddeld genomen wordt de tevredenheid door jullie met een 7 gewaardeerd met wat variatie over de verschillende onderdelen van onze organisatie. Met name de score op betrokkenheid is groot. Dat stemt tot tevredenheid, maar we lezen er als college van bestuur ook in:

  • dat communicatie in de organisatie een aandachtspunt blijft, niet alleen top down, maar ook over en weer en daaraan gekoppeld de zichtbaarheid van leidinggevenden, weten wat er op de werkvloer speelt en daarop handelen.
  • dat de werkdruk onverminderd als hoog wordt ervaren en door jullie wordt gerelateerd aan de gebrekkige efficiëntie van teams, de transparantie van de organisatie, de samenwerking over en weer en de administratieve last.
  • de volle agenda en de als gebrekkig ervaren sturing op prioriteiten.

Herkenbare zaken die ook twee jaar geleden werden genoemd en dat is helaas onvoldoende verbeterd. We kunnen daar nu veel over zeggen, maar dat doen we niet. Komende weken doen jullie dat samen met je leidinggevenden en wij zullen daar ook aandacht aan besteden in de werkoverleggen die we bijwonen.

De uitkomsten van het MTO raken aan de inrichting van onze organisatie. We zullen het MTO dan ook nadrukkelijk meenemen in het gesprek met jullie komende maanden over de doorontwikkeling van de organisatie.

Een andere belangrijke uitdaging in 2015 is het opstellen van een nieuw strategisch beleidsplan voor de komende jaren, met inbegrip van de kwaliteits- afspraken met de minister die voor 30 april a.s. moeten worden opgesteld.  Belangrijke thema’s voor ons zijn: de actualisering en doorontwikkeling van het onderwijsconcept naar doelgroepen, de beroepspraktijkvorming mede in relatie met leren in de school en het onderwijsconcept, aansprekend onderwijs, groei, verbinding in de regio en ouderbetrokkenheid. Maar ook doorpakken op waar we mee bezig zijn.

Voor de zomer willen we de stappen in de organisatie inrichting en het nieuwe strategische beleidsplan kunnen vaststellen. Om dat te realiseren gaan we komende weken een aantal onderwijscafés in Dordrecht en in Gorinchem organiseren waarin we inhoudelijk met jullie, maar ook met de studenten, over relevante thema’s en uitwerkingen van onze koers willen praten. Ook zullen we via my Davinci met elkaar in gesprek gaan. (Elders in deze e-zine worden de data voor de cafés bekend gemaakt.)

Het Da Vinci College ligt op koers, krijgt steeds meer een eigen gezicht. Samen bouwen aan de toekomst is onze agenda voor 2015. De stappen die we komend jaar zetten, moeten de kwaliteit van ons werk verder verbeteren en daarmee de resultaten voor onze studenten en regio ondersteunen. Afsluitend wensen Marloes en ik iedereen veel collegialiteit, een gezond werkklimaat en hopen dat we met ieders inspanning in 2015 kunnen genieten van tevreden studenten en een gastvrij en betrokken Da Vinci College.

Bel ons Mail ons