Nieuwe coach gezocht voor de Studentenraad

De Studentenraad vergadert regelmatig met het College van Bestuur. Dat betreft het beleid in algemene zin, maar gaat vooral over zaken waarmee de studenten rechtstreeks te maken krijgen (bijvoorbeeld schoolregels, onderwijs- en praktijkovereenkomst, de ervaringen die ze hebben met onderwijs en BPV-begeleiding. De Studentenraad heeft advies- of instemmingsrecht over een reeks onderwerpen. Deze onderwerpen worden genoemd in het reglement van de studentenraad.

Van de coach wordt verwacht dat hij / zij:

 • zich kan verplaatsen in de studenten en hen begeleidt bij het ontwikkelen van haalbare voorstellen;

 • toegankelijk is voor de studenten en hun (advies)vragen;

 • ruimte laat aan de studenten om hun standpunten te formuleren en daarbij wanneer nodig ondersteunt;

 • actief ondersteunt bij het opstellen van (heldere) afspraken en helpt bewaken dat die ook worden nagekomen;

 • waar nodig de te bespreken stukken "vertaalt” en uitlegt in begrijpelijke taal voor studenten;

 • inzicht heeft in de schoolorganisatie en indien nodig in staat is te verwijzen naar andere medewerkers binnen de school;

 • helpt prioriteiten te stellen;

 • met de studenten bespreekt hoe zij gesprekken met het College van Bestuur en andere medewerkers van het Da Vinci College effectief kunnen voeren;

 • openstaat voor vragen van studenten;

 • zonder de regie over te nemen, het overlegproces in de studentenraad begeleidt tijdens vergaderingen met en zonder het College van Bestuur;

 • de studenten indien nodig aanspreekt op gemaakte afspraken;

 • de visie van de studenten weet te koppelen aan de bestuurlijke omgeving.

 

Medewerkers van het Da Vinci College die belangstelling hebben voor deze rol, worden gevraagd dit met motivatie kenbaar te maken bij: C. Verburg (cverburg@davinci.nl) vóór 12 juli 2016.

Een commissie waarvan de studentenraad deel uitmaakt zal met (een selectie van) de kandidaten een gesprek voeren in de week van 22 augustus.

Voor de werkzaamheden wordt door het College van Bestuur 0,1 FTE (1 dagdeel per week) beschikbaar gesteld.

Bel ons Mail ons