Veelgestelde vragen over Corona en Da Vinci

Laatste update: 1 april, 20:00 uur

Op 31 maart heeft premier Rutte bekendgemaakt dat de coronamaatregelen worden verlengd tot 28 april. Deze datum valt in de meivakantie. Daarom wordt er in ieder geval tot 6 mei geen les gegeven in onze gebouwen en gaan we door met afstandsleren. In de meivakantie ben je gewoon vrij en kun je hopelijk even bijkomen van deze toch wel intensieve periode.

Iedereen heeft intussen kunnen wennen aan het online werken en ‘afstandsleren’. Met zijn allen zorgen we ervoor dat het onderwijs zo veel mogelijk door kan gaan. Daar mogen we best trots op zijn! Daarbij is er extra aandacht voor studenten die examen moeten doen.

We begrijpen dat je veel vragen hebt over je studie, je schoolopdrachten of je stage naar aanleiding van de landelijke maatregelen rondom het coronavirus. De meest gestelde vragen proberen we hier zo goed mogelijk te beantwoorden. Deze pagina wordt regelmatig geüpdatet, dus hou hem in de gaten.

Check regelmatig je DaVinci mail. Hierop ontvang je alle belangrijke informatie.


AFSTANDSLEREN

Waarom moet ik afstandsleren en vanaf wanneer gaat dit voor mij in?

Er vinden geen onderwijsactiviteiten plaats op de leslocaties van Da Vinci College tot 6 mei 2020. Inmiddels bieden we het onderwijs digitaal/online aan (afstandsleren). Informatie hierover ontvang je via je eigen opleiding.

Ben ik bij afstandsleren verplicht om de lessen te volgen?

Ja, ondanks dat je niet op school bent zijn de lessen wel verplicht.

Ik heb nog wel spullen op school liggen. Kan ik die ophalen?

Heb je nog spullen in je kluisje liggen? In dringende gevallen kun je die nog ophalen. Daarvoor moet je je melden bij de beveiliging of huismeester.

BPV/STAGE

We krijgen veel vragen van studenten en bpv-bedrijven over stages en leerwerkplekken. Heb je klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts dan blijf je thuis én meld je je ziek bij school en je bpv-bedrijf. Let op: ook wanneer een gezinslid koorts heeft, blijf je thuis! Informeer daarnaast altijd je bpv-begeleider en slb'er.

Stage bol-opleidingen

Mijn stagebedrijf is vanwege corona-gesloten/ mijn stagebedrijf vraagt me niet meer te komen. Wat moet ik nu doen?

Je stage komt tijdelijk te vervallen. Licht zelf je stagebegeleider hierover in. Heb je in deze periode naast de stage geen schoollessen? Hou er dan rekening mee dat je wel leerplichtig bent en alternatieve studieopdrachten of schoolwerk kunt ontvangen.

Ik maak me zorgen over mijn gezondheid op mijn stage. Mag ik dan stoppen met mijn stage?

We begrijpen heel goed dat je je zorgen maakt over je eigen gezondheid of die van mensen om je heen. De minister heeft op 17 maart bepaald dat je mag stoppen met je stage als je vindt dat er te veel gezondheidsrisico’s zijn. Je stage moet dan wel op een later moment worden ingehaald. Dat kan betekenen dat je langer over je opleiding doet dan gepland. Besluit je te stoppen met je stage dan meld je dit aan je stagebedrijf en aan je slb’er op school.

Ik ben zorgstudent en een organisatie vraagt mij om extra te komen werken. Mag/ kan dit?

Als gevolg van het Coronavirus is de druk op medewerkers in de zorg op dit moment erg groot. Het is dan ook geweldig dat er studenten zijn die zich in deze periode extra willen inzetten. Het is daarbij wel belangrijk om te weten dat deze extra inzet buiten het schoolprogramma valt. De afspraken over extra inzet worden dan ook buiten school om gemaakt tussen de student en de betreffende zorgorganisatie.
Houd wel rekening met het volgende:

Het is belangrijk dat je je aan jouw schoolrooster houdt (waarbij de schooldag vanwege afstandsleren waarschijnlijk korter is dan normaal) én dat je in elk geval je verplichte stage-uren draait (volgens je pok). Er kunnen zich lastige situaties voordoen met stage en bijbanen/extra vrijwilligers uren, vandaar onderstaande informatie:

 • Draai je jouw stage-uren en heb je daarnaast een bijbaan of doe je vrijwilligerswerk in de zorg? Dat is jouw keuze. Het is wel duidelijk dat de gewerkte uren van jouw bijbaan NIET meetellen als stage-uren. Het is ook aan jou om te overleggen over een eventuele vergoeding voor jouw inzet anders dan de stage. Verder is belangrijk dat in jouw contract het onderscheid tussen stage en werk goed wordt vastgelegd.
 • Loop je stage bij een andere organisatie dan waar je werkt? Let dan goed op. Door het risico op kruisbesmetting raden wij je dit sterk af en hebben werkgevers in de zorg de organisaties hier heldere regels over. Het kan betekenen dat je moet stoppen met de stage of het werk. Stoppen met je stage kan studievertraging opleveren. Heb je hier vragen over, praat dan met je studieloopbaanbegeleider. Stoppen met het werk kan soms ook niet. Neem hierover contact op met de werkgever en ook met school.

Loop je geen stage omdat jouw stageadres gesloten is, dan staat het je vrij om een bijbaan te nemen.

Ik kan nu niet naar mijn stagebedrijf toe. Loop ik studieachterstand op?

Op dit moment is het landelijk nog niet bekend hoe we om moeten gaan met de gevolgen van het eventueel niet kunnen halen van het aantal stage-uren of het niet kunnen uitvoeren van een stage-opdracht. Het Da Vinci College onderhoudt nauw contact met de betrokken instanties hierover. Je kunt ervan uitgaan dat we, zodra er meer bekend is, in samenspraak met het stagebedrijf, zullen zoeken naar oplossingen.

 

Leerwerkplek bbl-opleidingen

Mijn bpv-bedrijf is vanwege corona gesloten/ mijn bpv-bedrijf vraagt me niet meer te komen. Wat moet ik nu doen?
 • Ben je bbl-student? Volg de richtlijnen van je bpv-bedrijf en ga niet naar het werk. Het (avond-)onderwijs gaat wel zo veel mogelijk door, via afstandsleren.
 • Ben je een student in de praktijkroute? Volg de richtlijnen van het bedrijf waar je je onderwijs krijgt.
Ik ben zorgstudent en een organisatie vraagt mij om extra te komen werken. Mag/ kan dit?

Als gevolg van het Coronavirus is de druk op medewerkers in de zorg op dit moment erg groot. Het is dan ook geweldig dat er studenten zijn die zich in deze periode extra willen inzetten. Het is daarbij wel belangrijk om te weten dat deze extra inzet buiten het schoolprogramma valt. De afspraken over extra inzet worden dan ook buiten school om gemaakt tussen de student en de betreffende zorgorganisatie.
Houd wel rekening met het volgende:

Als bbl-student is het lastig om extra uren te maken. Je moet namelijk wel het schoolrooster blijven volgen. Dit betekent dat je gehouden bent aan één vaste ‘schooldag’ per week voor jouw studie en de (afstands)lessen.

Ik maak me zorgen over mijn gezondheid op mijn stage. Mag ik dan stoppen met mijn stage?

Je bent in dienst bij het bedrijf dat jou een leerwerkplek aanbiedt en dus zul je– net als alle werknemers – de instructies van het bedrijf op moeten volgen. Je kunt je zorgen wel bespreekbaar maken bij je bpv-bedrijf.

Ik kan nu niet naar mijn bpv-bedrijf toe. Loop ik studieachterstand op?

Op dit moment is het landelijk nog niet bekend hoe we om moeten gaan met de gevolgen van het eventueel niet kunnen halen van het aantal bpv-uren of het niet kunnen uitvoeren van een bpv-opdracht. Het Da Vinci College onderhoudt nauw contact met de betrokken instanties hierover. Je kunt ervan uitgaan dat we, zodra er meer bekend is, in samenspraak met het bpv-bedrijf, zullen zoeken naar oplossingen.

EXAMENS EN PROEVE VAN BEKWAAMHEID

Wat betekenen de nieuwe maatregelen van 31 maart voor de examens op het Da Vinci?

De minister van Onderwijs en de scholen vinden het heel belangrijk dat studenten in het examenjaar hun diploma kunnen halen. (Praktijk)examens gaan dus zoveel als mogelijk door. Wanneer dat mogelijk is online en anders op school. Natuurlijk blijft daarbij ieders gezondheid voorop staan. Dat betekent dat we afstand houden, de (hygiëne)maatregelen van het RIVM strikt naleven en dat iedereen met (milde) verkoudheidsverschijnselen en/of koorts thuis moet blijven. Ook als iemand uit jouw gezin koorts heeft, moet je thuisblijven.

Over de details van jouw examen (wanneer? En waar?) krijg je informatie van je eigen opleiding. In grote lijnen geldt dit voor de verschillende examens:

(Praktijk)examens – mogen worden hervat vanaf 6 april

 • (Praktijk)examens worden zoveel als mogelijk online afgenomen.
 • (Praktijk)examens die door diplomakandidaten niet online kunnen worden uitgevoerd, maar die wel nodig zijn voor het kunnen behalen van een diploma, mogen op school worden uitgevoerd, mits dat kan binnen de RIVM-richtlijnen.
 • Voor (praktijk)examens die niet binnen de richtlijnen van het RIVM kunnen worden afgenomen wordt gezocht naar alternatieven.
 • Praktijk)examens/Proeven van bekwaamheid bij BPV-bedrijven gaan door, mits dat kan binnen de richtlijnen van het RIVM. Als deze examens niet mogelijk zijn bij het bedrijf, dan onderzoeken we mogelijke alternatieven binnen school.

Centrale examens – starten vanaf periode 5 (11 mei)
Deze informatie geldt uitsluitend voor diplomakandidaten

De Centrale Examens gaan vooralsnog door, rekening houdend met de RIVM-richtlijnen.

Examinering keuzedelen en CE rekenen
Deze informatie geldt voor alle studenten

 • Examinering van keuzedelen en rekenen gaat niet door tot aan de zomervakantie.
 • Dit heeft geen invloed op de zak-/slaagregeling: zonder keuzedelen en rekenen ontvangen studenten hun diploma zónder vermelding van keuzedelen en/of rekenen.
 • Studenten die al wel keuzedelen en/of rekenen hebben behaald geldt uiteraard dat dit gewoon op het diploma wordt vermeld
 • Diplomakandidaten die toch graag examen willen afleggen in keuzedelen en/of CE rekenen, krijgen na de zomervakantie gelegenheid om dit te doen. Dat is maatwerk en de mogelijkheden worden per situatie bekeken. Omdat deze onderdelen dan op het diploma moeten worden opgenomen, wordt het diploma pas uitgereikt nadat deze examens zijn afgelegd (en dus niet voor de zomervakantie).

Examens en herkansingen Vavo
Het centraal schriftelijk eindexamen komt te vervallen. De schoolexamens worden nu leidend. Dit betekent dat als een student het schoolexamen dit jaar met een voldoende heeft afgerond deze aan het einde van het schooljaar een volwaardig diploma heeft. De geplande schriftelijke schoolexamens worden per direct gestaakt. Deze maatregel geldt gedurende de time-out, dus tot en met 6 april. Op 6 april ontvangen studenten een bericht via It’s Learning hoe en wanneer de schoolexamens hervat worden. Tot die tijd kunnen studenten zich richten op de geplande mondelinge schoolexamens. Deze gaan op afstand gewoon door. De minister heeft aangegeven ervoor te zorgen dat er herkansingsmogelijkheden zijn in juni.

(STUDIE)REIZEN, BUITENLANDSTAGE & EVENEMENTEN

Is al bekend wanneer buitenlandstages, studiereizen en uitwisselingsprojecten weer doorgaan?

Tot in ieder geval 1 juni gaan stages naar het buitenland, studiereizen en uitwisselingsprojecten naar het buitenland niet door. Dit geldt voor zowel studenten als medewerkers van het Da Vinci College. Met studenten die rondom de zomer zouden vertrekken naar het buitenland voor een stage, nemen we persoonlijk contact op.

Ik keer terug/ben teruggekeerd naar Nederland van mijn buitenlandstage. Hoe maak ik mijn stage nu af?

Een vervroegde terugkeer van je stage heeft zowel onderwijskundige als financiële gevolgen:

Onderwijskundige gevolgen
Het Da Vinci College zal zich inspannen om een vervangende stage te regelen en er zo voor te zorgen dat je je stage af kunt ronden. Dit is een zaak tussen jou als student en je opleiding, bespreek dit met je studieloopbaan begeleider.

Financiële gevolgen
Als de door jou gemaakte reële kosten voor de reis en het verblijf niet gedekt worden door de betrokken reisorganisatie(s) en/of de door de door jou afgesloten (reis- of annulerings)verzekering, dan worden deze in principe door het Da Vinci College vergoed. Het is belangrijk dat je alle bewijzen van de extra kosten die je maakt verzamelt! Neem voor meer informatie contact op met Myrna Seepers (International Office) via io@davinci.nl.

Worden evenementen/schoolreizen afgelast?

In verband met de aangescherpte maatregelen zijn alle evenementen en schoolreizen afgelast tot in ieder geval 1 juni.

ZIEKMELDEN

Ik ben ziek; moet ik mij ook ziek melden nu we onderwijs op afstand krijgen?

Ondanks dat je niet fysiek aanwezig bent op school, is het wel belangrijk dat je je ziekmeldt, wanneer je dat bent. Ziekmelden doe je via de reguliere weg, dus door te bellen met 088-657 40 80 én informeer je je slb’er.


Informatiepunt Coronavirus Da Vinci College

Het Da Vinci College volgt de adviezen van het RIVM. Naarmate de situatie rondom het coronavirus verandert, past het RIVM zo nodig ook het beleid aan. Het kan daarom zijn dat in eerdere updates informatie staat, bijvoorbeeld over de vraag wanneer contact moet worden opgenomen met de huisarts of GGD, die niet meer strookt met het huidige beleid van het RIVM. Neem bij onduidelijkheid – en bij vragen over het coronavirus in relatie tot Da Vinci – contact op met het Informatiepunt Coronavirus van het Da Vinci College via corona@davinci.nl.

Om deze video te bekijken dien je de cookies te accepteren en de pagina te refreshen.