Toelatingsbeleid 2021-2022

Bekijk het fimpje voor een eenvoudige uitleg.

Het Da Vinci College vindt het heel belangrijk leerlingen goed te ondersteunen bij hun opleidingskeuze. We lichten hen onder andere voor over de voorwaarden waaraan zij moeten voldoen voor plaatsing in de opleiding van hun keuze. Hoe wij omgaan met opleidingskeuze en ondersteuning staat in de Wet ' Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het mbo'. Een leerling heeft recht op toelating op de opleiding van zijn of haar eerste keuze[1] als hij of zij:

 1. voldoet aan de wettelijke vooropleidingseisen; én
 2. hij zich vóór 1 mei (voorafgaand aan het nieuwe studiejaar) aanmeldt; én
 3. hij deelneemt aan de door het Da Vinci College verplichte intake-activiteiten.

Het Da Vinci College heeft vier stappen in het toelatingsproces geformuleerd voor uw leerlingen.

Stap 1: voldoen aan wettelijke en aanvullende eisen


Wettelijke eisen

Als een leerling weet welke opleiding hij bij het Da Vinci College wil gaan volgen, dan moet hij controleren of hij voldoet aan de wettelijke vooropleidingseisen die gelden voor die opleiding.

Vanuit het vmbo:

 • een diploma vmbo BB geeft toegang tot een mbo-opleiding op niveau 2;
 • een diploma vmbo KB, GL en TL geeft toegang tot een mbo-opleiding op niveau 3 en 4.

Vanuit havo/vwo:

 • eeen overgangsbewijs van leerjaar 3 naar leerjaar 4 op havo of vwo geeft toegang tot een mbo-opleiding op niveau 2, 3 en 4.

Vanuit het mbo:

 • een diploma van de Entreeopleiding geeft toegang tot een mbo-opleiding op niveau 2;
 • een diploma mbo op niveau 2 geeft toegang tot mbo-niveau 3 en 4.

Aanvullende eisen

Sommige opleidingen (zoals bij Art & Design) kennen aanvullende toelatingseisen. De toelatingseisen en hoe we testen of een leerling daaraan voldoet,staan op de websitepagina van de betreffende opleiding. 

Opleidingen met beperkte capaciteit

Het Da Vinci College heeft opleidingen met een maximum aantal opleidingsplaatsen, een zogeheten numerus fixus. Het maximum bepalen we door onder andere het aantal beschikbare stageplekken, de kans op het vinden van werk of fysieke ruimte. De volgorde van aanmelding bepaalt wie wordt toegelaten. We reserveren bovendien een aantal plekken voor interne doorstromers. Blijven er hiervan plaatsen over, dan gaan die naar externe aanmeldingen.

Uw leerling ontvangt na aanmelding bericht of hij in aanmerking komt voor de intake-activiteiten. Is de opleiding vol, dan zoeken we graag samen naar een passend alternatief.

Verklaring omtrent gedrag

Bij een aantal opleidingen vragen de bedrijven waar studenten stage gaan lopen om een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG). Een student kan zijn of haar opleiding niet met succes afronden als er geen stage is gelopen. Hij heeft dan dus een VOG nodig. Twijfelt uw leerling of hij wel een VOG krijgt? Laat hem dan eerst de test doen op watdevog.nl en geef het aan tijdens het intakegesprek.

Stap 2: aanmelden

Een tweede voorwaarde voor toelating tot de opleiding van keuze is dat een leerling zich vóór 1 mei (in het jaar voorafgaand aan het nieuwe studiejaar) aanmeldt. Is de aanmelding na 1 mei, dan heten we hem ook van harte welkom op het Da Vinci College, maar hij heeft dan niet meer automatisch toelatingsrecht op de opleiding van de eerste keuze. Mocht het niet meer lukken om een leerling in die opleiding te plaatsen, dan kijken we samen naar een andere geschikte opleiding. 

AANMELDEN VOOR OPLEIDING MET LATERE START

Meld een leerling zich aan voor een opleiding die niet aan het begin van het schooljaar, maar bijvoorbeeld op 1 februari start? Dan geldt de aanmelddatum van 1 mei niet. Uw leerling moet uiteraard wel voldoen aan de wettelijke vooropleidingseisen én deelnemen aan de intake-activiteiten.

Stap 3: deelnemen aan de intake-activiteiten!

Uw leerling wil natuurlijk zeker weten dat de opleiding van zijn voorkeur écht bij hem past. Wij willen uw leerling daarvoor graag beter leren kennen. Het Da Vinci College stelt daarom twee intake-activiteiten verplicht. Neemt een toekomstig student hier niet aan deel, dan vervalt zijn recht op automatische toelating op de opleiding van de eerste keus.

DE TWEE VERPLICHTE INTAKE-ACTIVITEITEN

 1. Het intake-gesprek
  Hiervoor ontvangt uw leerling een uitnodiging binnen twee weken na aanmelding. Ons Loopbaancentrum geeft na dit intake-gesprek een studiekeuzeadvies. Het gaat echt om een advies. Is ons advies voor de keuze negatief, maar voldoet uw leerling wel aan de toelatingsvoorwaarden? Dan kan hij op grond van het toelatingsrecht toch geplaatst worden op de opleiding van de eerste keuze. Is één gesprek niet voldoende, dan geven we graag meer advies. Is iemand zonder tegenbericht niet verschenen op het intake-gesprek, dan vervalt het recht op automatische toelating tot de opleiding van de eerste keuze. We nodigen een leerling dan nog één keer opnieuw uit. Komt hij vervolgens weer niet, dan nemen we de aanmelding pas in het daaropvolgende studiejaar opnieuw in behandeling. In de meeste gevallen ondertekent de toekomstig student na het intake-gesprek de onderwijsovereenkomst[2]. Is een leerling minderjarig? Dan moet ook een van de ouders of de wettelijk vertegenwoordiger de overeenkomst ondertekenen. Daarna is de leerling voorwaardelijk geplaatst in de opleiding.

 2. Het introductieprogramma
  De tweede verplichte intake-activiteit is het bijwonen van het introductieprogramma van de nieuwe opleiding. Hier maakt de student onder meer kennis met de nieuwe docenten, de mede-studenten en het beroep waarvoor hij wordt opgeleid. De leerling krijgt hiervoor een schriftelijke uitnodiging.

Stap 4: welkom op het Da Vinci College

Uw leerling voldoet aan de vooropleidingseisen en heeft deelgenomen aan de verplichte intake-activiteiten? Gefeliciteerd, hij staat definitief ingeschreven als nieuwe student van het Da Vinci College!

WEIGERING

Er kunnen bijzondere redenen zijn dat het Da Vinci College een student niet inschrijft. Deze weigeringsgronden zijn wettelijk vastgelegd:

 • hij of zij is niet-kwalificatieplichtig én hij of zij heeft voor drie of meer opleidingen een negatief bindend studieadvies gekregen en/of opleidingen voortijdig beëindigd én er zijn minder dan drie studiejaren voorbij sinds de laatste dag waarop hij of zij nog stond ingeschreven;
 • hij heeft al zes verblijfsjaren in het mbo achter de rug en nog geen mbo-diploma behaald;
 • hij heeft zo veel ondersteuning en/of aanpassing nodig door een handicap of chronische ziekte (met inachtneming van de WGB) dat er sprake is van een onevenredige belasting;
 • hij is een gevaar voor zichzelf of anderen in het beroep waarvoor hij wordt opgeleid, dan wel de praktische voorbereiding op dat beroep. Het gaat hier om zowel de fysieke als morele ongeschiktheid voor het beroep.

NIET TOEGELATEN?

Als iemand niet is toegelaten tot de opleiding van zijn of haar keuze, dan kan hij of zij daarover een bezwaar indienen. Het Da Vinci College heeft hiervoor een Bezwarencommissie Toelating. Hij of zij kan het bezwaar schriftelijk sturen naar de Bezwarencommissie Toelating, postbus 1184, 3300 BD te Dordrecht of per e-mail naar bestuurssecretariaat@davinci.nl.

Het Toelatingsbeleid is door het college van bestuur van het Da Vinci College opnieuw vastgesteld in januari 2021.


[1] het recht op toelating geldt niet voor zogenaamde maatwerktrajecten, zoals opleidingen die versneld gegeven worden of opleidingen die samen met een bedrijf worden aangeboden. Als je je daarvoor aanmeldt, dan bekijkt het Loopbaancentrum van het Da Vinci College of je het best in de maatwerkvariant of in de reguliere opleiding past.

 

[2] Heb je een ondersteuningsbehoefte waar het Da Vinci College rekening mee moet houden? Dan voeren we vaak nog een afzonderlijk gesprek om in kaart te brengen wat je aan extra begeleiding/ondersteuning nodig hebt tijdens je opleiding.