Aangepaste examens

Voor studenten, die beschikken over een officiële dyscalculieverklaring of te kampen hebben met ernstige rekenproblemen, wordt de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan een aangepast rekenexamen, het ERWD-examen (ERWD= ernstige reken- en wiskundeproblemen, waaronder dyscalculie).

Dit ERWD-examen wordt zowel op niveau 2F als op niveau 3F aangeboden. De aanpassing van het examen heeft betrekking op de eisen (de opgaven zijn eenvoudiger), op de toegestane hulpmiddelen (het gebruiken van een rekenkaart en calculator) en op de afnamecondities (een tijdverlenging van maximaal 30 minuten).

In het studiejaar 2013-2014 is in de vorm van een pilot ervaring opgedaan met deze aangepaste examens. Ook in het studiejaar 2014-2015 wordt deze pilot aangeboden (in P3 en P4).

Niet iedereen mag zo maar deelnemen aan dit aangepaste rekenexamen.

Als voorwaarde voor deelname aan het aangepaste examen geldt dat:

a. in het voortraject in het onderwijs (in sommige gevallen al vanaf de basisschool of vanaf het voortgezet onderwijs) in het mbo is vastgesteld dat door dyscalculie of ernstige rekenproblemen de eisen van het standaard examen niet haalbaar zijn, ook niet nadat in dat voortraject sprake was van remediëring en daarbij behorende extra inspanning (‘oefening’) door de student én

b. voorafgaand aan de afname van het aangepaste examen door de instelling een trainingstraject is geboden, gericht op de aangepaste afname, en dat traject ook door de student met extra inspanning (‘oefening’) is gevolgd én

c. er een dossier is van de student waarin de onderdelen a. en b. beknopt zijn beschreven, en tevens is aangegeven dat de student op de hoogte is van de aantekening op de resultatenlijst en mogelijke consequenties m.b.t. doorstroming en dat de student en de instelling resultaten en andere gegevens ter beschikking stellen van het CvTE (het College voor Toetsen en Examens) ten behoeve van onderzoek.

Deelname aan het aangepaste examen met aangepaste eisen leidt in het studiejaar 2014-2015 nog niet tot een vermelding op de resultatenlijst. Vanaf het studiejaar waarin het cijfer voor het rekenexamen meetelt in de slaag-/zakregeling (voor 3F vanaf studiejaar 2015-2016 en voor 2F vanaf studiejaar 2016-2017) zal dit wel het geval zijn.

De exacte tekst van deze vermelding op de resultatenlijst moet landelijk nog worden vastgesteld, maar het zal in de tekst duidelijk zijn, dat de student op grond van ernstige rekenproblemen gekozen heeft voor het afleggen van een aangepast examen met aangepaste eisen.

Wat de doorstroomrechten (naar vervolgonderwijs, te denken valt aan doorstroming naar hbo-opleidingen) betreft gelden nog geen formele regels in het studiejaar 2014-2015. Er wordt momenteel onderzocht of er formele doorstroomconsequenties zullen komen voor de student die deel heeft genomen aan het aangepaste examen.

In het studiejaar 2014-2015 is het daarom voldoende, dat de student verklaart dat met hem/haar is doorgesproken dat een (zichtbaar) aangepast niveau voor rekenen betekent dat vervolgopleidingen en eventueel beroepen, die een groot beroep op de rekenvaardigheid doen, minder geschikt zijn.

Wanneer een student met ernstige reken- en/of wiskundeproblematiek al dan niet met een dyscalculieverklaring geen aangepaste eisen nodig heeft, dus niet wil deelnemen aan een aangepast examen, maar genoeg heeft aan enkele aanpassingen in de wijze van examinering, kan deze – net als de student met dyslexie – een aangepaste manier van examinering aanvragen. Deze aangepast manier van examineren bestaat, zoals hierboven al is aangegeven, uit een tijdverlenging van 30 minuten en/of het gebruikmaken van een rekenkaart).

Nadere informatie over de aangepaste examens voor studenten met dyscalculie/ernstige rekenproblemen, maar ook over andere regelingen m.b.t. het deelnemen aan de Centrale Examens Nederlands en rekenen (en vanaf 2017-2018 ook Engels) door deelnemers met een beperking, kan worden verkregen bij de medewerkers van de examenbureaus, de hoofden examinering in de verschillende domeinen of bij het hoofd examinering COE.

Om deze video te bekijken dien je de cookies te accepteren en de pagina te refreshen.